Puc reduir jornada estant en reducció de jornada compactada per maternitat?

19-02-2014Meneame

Bon dia, Sóc funcionària i estic en reducció de jornada compactada per maternitat. La meva pregunta és després d´aquesta compactació tinc dret a poder reduïr jornada? o puc sol·licitar una excedència d´uns mesos? i en aquest últim cas tindria problemes per reincorporar-me a la feina? Moltes gràcies

D'una banda té dret a sol·licitar la reducció de jornada per guarda legal d'un menor de 12 anys i fins que aquest compleixi aquesta edat, amb la reducció proporcional de les retribucions. D'altra banda, els funcionaris de carrera tenen dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys per atendre a cura de cada fill, tant quan el sigui per naturalesa com per adopció o acolliment permanent o pre-adoptiu, a explicar des de la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa.

?El període d'excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant donés origen a una nova excedència, l'inici del període de la mateixa posarà fi al que es vingués gaudint.

?El temps de permanència en aquesta situació serà computable a l'efecte de triennis, carrera i drets en el règim de Seguretat Social que sigui aplicable. El lloc de treball exercit es reservarà, almenys, durant dos anys. Transcorregut aquest període, aquesta reserva ho serà a un lloc en la mateixa localitat i d'igual retribució.

?Els funcionaris en aquesta situació podran participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS