Què és la separació de béns?

12-06-2014Meneame

La separació de bens vol dir que cada matrimoni s´ha de quedar el sou que guanya ?? o ha de compartir amb la se parella si té el sou molt baix o no treballa?? gràcies.
El règim econòmic matrimonial de separació de béns, està regulat al Codi Civil de Catalunya art. 232-1 i següents, i és tracta d'un règim matrimonial que reconeix de forma àmplia a cada cònjuge la propietat, gaudi, administració i disposició dels seus béns propis. Això que vol dir: que els bens son propis de cadascun dels cònjuges quan es va celebrar el matrimoni i els que adquireix després per qualsevol títol. Aquesta autonomia patrimonial fa que la seva configuració hagi adoptat determinades restriccions que no es donarien si s'apliqués el dret civil patrimonial en sentit estricte. Aquestes limitacions estan encaminades a determinar com s'han d'interpretar les relacions patrimonials entre els cònjuges en cas de crisi matrimonial, centrant-se en dues qüestions: la compensació econòmica i la situació de les propietats comunes i privatives de cadascun dels cònjuges, que poden donar lloc a reclamacions (pensió compensatòria per desequilibri econòmic o per raó de treball) com a conseqüència de la ruptura del matrimoni.

Josep Prat Riuró
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS