Tinc 57 anys i 20 de cotitzats. Quin percentatge cobraré arribada la data de jubilació?

04-09-2014Meneame

Bona tarda, tinc 57 anys i 20 anys cotitzats, actualment en el règim especial de treballadors autònoms. M´interessaría saber el percentatge que cobraría arribada la data de jubilació que suposo que en aquest cas deuría ser als 67 anys sobre la base de cotització actual. També si, en cas de que em donés de baixa inmediatament això afectaría substancialment o interessa que continúi contribuint tot i havent deixat l´activitat a la que em dedicava.

Amb la legislació actual, el càlcul de la pensió es realitza bàsicament sobre tres factors: edat, anys cotitzats i bases de cotització. Per cobrar el 100% de la base reguladora, en termes generals, s'ha d'haver complert l'edat legal de jubilació i tenir cotitzats almenys 35 anys. Per cada any que s'avanci la jubilació a l'edat ordinària, en els casos que és possible, es restarà un percentatge i per cada any cotitzat a partir dels 15 anys cotitzats, que és el mínim exigible, se sumarà un percentatge, arribant al 100% amb 35 anys cotitzats. D'altra banda, per al càlcul de la base reguladora es realitzarà la suma de les bases de cotització dels últims 25 anys –si escau- anteriors a la data de jubilació i es dividiran per 350 i al resultat obtingut se li aplicaran els percentatges corresponents.

Aquest seria el càlcul a trets generals, si bé poden influir altres factors, pel que per donar-li una resposta adequada caldria fer un estudi detingut del seu cas i fer diferents càlculs coneixent la seva vida laboral, per la qual cosa si desitja pot posar-se en contacte amb aquest despatx perquè li informem detalladament.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS