Quins tràmits legals s´han de fer per transferir el cotxe d´un difunt ?

20-02-2015Meneame

quins tramits legals s´han de fer per transferir el cotxe d´un difunt ?

Per poder transferir el vehicle, primer de tot caldrà que vostè en sigui el legítim propietari i, en segon lloc, que procedeixi a realitzar el corresponent canvi de titularitat.

Per fer això necessitarà, el certificat de defunció i el certificat de últimes voluntats del causant. Un cop obtingut aquest últim, si el causant va testar, caldrà obtenir còpia autoritzada del testament. En cas contrari, si l’hereu fos cònjuge, ascendent o descendent del causant, podrà acudir al notari i realitzar la declaració d’hereus abintestats. Si l’hereu no fos cap dels anteriors, hauria d’iniciar un procediment judicial a fi que el Jutge determini que té dret a l’herència del causant.

Fet l’anterior, s’haurà de procedir a acceptar l’herència i repartir-la entre els possibles hereus. Tingui present que és obligació dels hereus liquidar l’impost de successions en el termini de 6 mesos des de la defunció del causant.

Un cop fet l’anterior, vostè seria el legítim propietari del vehicle i només caldria que procedís a fer el canvi de titularitat. Per fer-ho, haurà de presentar, en la Prefectura de Trànsit, la sol·licitud de transmissió de vehicle, fent constar en ella que la transmissió del mateix s'ha fet per herència, adjuntant la documentació del vehicle heretat, còpia del seu DNI, còpia de l'Impost Municipal sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l'any en vigor, declaració d’hereus o testament acompanyat de certificat d’últimes voluntats o el quadern de partició on consti l’adjudicació del vehicle, i liquidació de l’Impost de Successions. Tanmateix, el vehicle ha de tenir en vigor la ITV i serà necessari abonar la corresponen taxa pel canvi de titularitat.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS