¿Qué me obliga a hacer la declaración de la renta? ¿Qué pasa si la tengo que hacer y no la hago?

23-04-2015Meneame

Estan obligats a fer la declaració de la renda totes les persones físiques residents a Espanya pels ingressos que obtinguin del seu treball personal, rendiments de capital mobiliari, guanys patrimonials i rendes immobiliàries, sempre que no superin els límits que estableix la Llei (així, en el cas del treball personal, no estan obligats a presentar la declaració les persones que rebin ingressos per aquest concepte iguals o superiors a 22.000 euros anuals, amb caràcter general). També pot passar que, tot i no tenir que presentar la declaració, aquesta s´hagi de presentar per tal de rebre una devolució. En cas de no fer la declaració de renda en cas de tenir l´obligació de presentar-la, està incorrent en una infracció, que pot ser perseguida per l´Agència Tributària.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS