Pot una llei municipal emparar-se en l´autonòmica?

21-05-2015Meneame

Si una llei de soroll municipals (del 2006) és més restrictiva en quant horaris i decibels que l'autonòmica, l'ajuntament pot amparar-se en la de 2002 de la Generalitat? Tot i que aquesta autonòmica en les disposicions adicionals diu el contrari?

Tot i no conèixer més dades de la qüestió que ens comenta, indiquem que la Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica estableix en el seu article 21 que correspon als municipis elaborar les corresponents ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, sense que puguin reduir les exigències i paràmetres que preveu la Llei. D’aquesta normativa, més la que resulta de la Disposició Transitòria Segona i la Disposició Addicional Primera de la Llei es desprèn que els municipis poden establir uns criteris de protecció més alts que els generals previstos en la Llei, i que seran d’aplicació preferent, com també ha reconegut la jurisprudència.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS