Què és la legítima?

03-12-2015Meneame

La llegítima és una institució que confereix a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial, és una atribució successòria determinada per la llei.

Segons el dret civil català són legitimaris tots els fills del causant per parts iguals, i, els fills premorts, els desheretats justament, els declarats indignes i els absents són representats pels seus respectius descendents per estirps. En el supòsit que el causant no tingués descendència que l’hagi sobreviscut, els legitimaris serien els progenitors per meitats. En la legislació catalana, a diferència del que es preveu en el Codi Civil Espanyol, el cònjuge supervivent no té la condició de legitimari.

La quantia de la llegítima, segons la normativa catalana, és la quarta part del cabal líquid de l’herència, al que s’haurà d’afegir el valor dels béns que el causant hagués lliurat a títol gratuït en els 10 anys precedents a la seva mort i els que hagués donat en concepte de llegítima amb independència de la data d’aquesta.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS