Un empresari pot descomptar del salari o fer recuperar els dies que un treballador no ha pogut anar a la feina per unes nevades molt intenses?

24-03-2017Meneame

Si bé no existeix en la nostra legislació laboral una regulació expressa de tal circumstància (fora del que sobre aquest tema puguin establir els Convenis Col·lectius que en cada cas resultin ser aplicable); la jurisprudència té declarat, de forma generalitzada, que sempre que es pugui constatar amb certesa que el treballador/a no podia acudir al seu treball, no cap, per descomptat, sancionar-li per la no assistència, atès que es tractaria d'una absència justificada per causa de força major, no imputable a la seva persona; considerant a més que, en tals circumstàncies, no se li pot exigir l'assumpció d'un risc excessiu, que fins i tot pugui posar en perill la seva pròpia integritat física.

D'aquesta forma, tractant-se d'una absència al treball justificada i no sancionable, sense perjudici que es puguin acordar altres solucions, caldria recuperar el temps de treball perdut, o bé descomptar el salari corresponent al temps no treballat, ja que la justificació de l'absència no implica per si que la mateixa hagi de ser retribuïda, i la inexistència de prestació de serveis suposa que per aquest temps no treballat no es reporta el salari corresponent.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS