Si un dels meus treballadors es posa de baixa, ha de cobrar el mateix sou? Li haig de seguir pagant jo el sou o el paga la seguretat social?

02-05-2017Meneame

La prestació per incapacitat temporal (IT) és a càrrec del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Social de la Marina (ISM), Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o empresa autoritzada per col·laborar en la gestió.

En els supòsits de malaltia comuna o d'accident no laboral, l'abonament del subsidi entre els dies 4 a 15 de baixa en el treball, tots dos inclusivament, s'atribueix a l'empresari. A partir del dia 16 de baixa, la responsabilitat de l'abonament incumbeix al INSS, ISM o a la Mútua, si escau, encara que la materialitat del pagament es continuï duent a terme en concepte de pagament delegat pel mateix empresari.

L'abonament de la prestació econòmica ho efectua l'empresa amb la mateixa periodicitat que els salaris, en virtut de la col·laboració obligatòria de les empreses en la gestió del Règim General de la Seguretat Social, descomptant de l'import del subsidi la retenció per IRPF i les quotes a la Seguretat Social.

La col·laboració obligatòria de les empreses en el pagament de la prestació per IT cessarà l'últim dia del mes en què l'Entitat gestora competent hagi dictat la resolució en la qual es declari expressament la pròrroga d'aquesta situació o la iniciació d'un expedient d'incapacitat permanent (IP).

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS