D´aquí a uns mesos se m´acaba el contracte, pot pujar-me el propietari el preu del lloguer sense cap motiu?

13-10-2017Meneame

En primer lloc, ha de tenir present que si la durada pactada del contracte d'arrendament d'habitatge és inferior a tres anys, arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l'arrendament arribi a una durada mínima de tres anys, tret que vostè manifesti a l'arrendador, amb trenta dies d'antelació com a mínim a la data de terminació del contracte o de qualsevol de les pròrrogues, la seva voluntat de no renovar-ho.

Un cop expiri el termini contractual fixat en el contracte d'arrendament, i sempre que no procedeixi la pròrroga, l'arrendador pot donar-lo per finalitzat. Fet això, res impedeix a l'arrendador exigir una renda superior al subscriure un nou contracte d'arrendament.

Joan Blanco Ginés
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.