«La meva parella podrà cobrar la pensió de viudetat si som parella de fet?»

02-03-2018Meneame

Fa més de dos anys la meva parella i jo ens vam fer parella de fet davant de notari. Semblava que amb això n'hi havia prou perquè ella cobrés la pensió de viudetat. Però ara la Generalitat fa propaganda a favor que les parelles es registrin al Registre de Parelles oficial per poder cobrar la pensió de viudetat. No ens val només el registre notarial?

El Tribunal Suprem, en la Sentencia de la Sala del Social del Tribunal Suprem 393/2017, de data 4 de maig de 2017, recaiguda en el recurs 3850/2015, ha tornat a manifestar-se sobre els requisits que ha d'acreditar una unió de fet perquè, a la mort d'un dels seus membres, l'altre pugui accedir a la pensió de viduïtat. En concret ha analitzat la condició d'inscripció en el registre i el requisit de no estar unit matrimonialment amb una altra persona.

Els requisits exigits per accedir a la pensió de viduïtat a les parelles de fet, a més de l'acreditació de la manca de recursos, se'ls requereix:
-Que s'hagin inscrit en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en el qual consti la constitució d'aquesta parella amb una antelació mínima de dos anys abans de la defunció del causant.
-Que acreditin convivència pública i notòria, almenys, cinc anys abans del moment de la defunció.
-No tenir vincle matrimonial amb una altra persona. La condició d'inscripció en registre o mitjançant document.

Com s'ha assenyalat, un dels requisits que es necessiten acreditar al moment de la defunció del causant és que la parella de fet s'ha inscrit en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en el qual consti la constitució d'aquesta parella.

Cal que hagin transcorregut dos anys des del moment d'aquest registre o document al moment de la defunció del causant de la pensió.

També s'ha plantejat davant el Tribunal Suprem quin és el registre de parelles de fet vàlid a l'efecte del reconeixement del dret a la pensió de viduïtat.

Hi ha registres municipals, però també autonòmics en les Comunitats Autònomes amb Dret Civil Propi. Es planteja si en el cas de ciutadans d'aquestes comunitats és suficient amb la inscripció en el registre municipal, o si cal també la inscripció en l'autonòmic.

El Tribunal Suprem en aquesta assenyala que és suficient amb la inscripció en registre municipal.

Aquesta resolució es basa que el Tribunal Constitucional ja ha assenyalat que és contrari al principi d'igualtat recollit en la Constitució establir una regulació diferent per accedir a una prestació segons la Comunitat Autònoma on es resideixi.

Així, la residència en una Comunitat Autònoma o una altra no pot determinar diferents condicions d'accés a les pensions, inclosa a la de viduïtat.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS
www.pratsabat.com