Amb 34 anys cotitzats (tinc 59 anys) i una base de cotització de 1.400 euros/mes, si em tiren al carrer amb els 2 anys d´atur que tinc llavors em podria jubilar? Quan cobraria aproximadament? I si ho fes jo pel meu compte quan tingui 63 anys?

01-10-2018Meneame

Actualment es regulen dues modalitats de jubilació anticipada, la voluntària i la no voluntària. La voluntària està prevista pels treballadors que siguin acomiadats per raons objectives de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu, tenint l'obligació d'acreditar el cobrament de la indemnització legalment prevista (20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats) o en cas contrari, acreditar que s'ha interposat la demanda corresponent per la seva reclamació. A més hauran de tenir, almenys 61 anys i 33 anys cotitzats i constar inscrit com demandant d'ocupació almenys 6 mesos. La no voluntària seria per aquells treballadors que amb un mínim de 35 anys cotitzats i 63 anys, es vulguin jubilar voluntàriament.

Per fer un càlcul de la seva pensió és necessari sumar les bases de cotitzacions dels últims 23 anys en el seu cas (si ho fa el 2020) o 25 anys (si ho fa el 2022). A més, ha de tenir en compte que tant en una jubilació com l'altre s'aplica un coeficient reductor per cada any que avança la jubilació respecte a l'edat ordinària i el percentatge varia segons els anys cotitzats en el moment de la jubilació. Per tant, si vol que li fem un càlcul més o menys aproximat (fer-lo exacta a dos o quatre anys vista és impossible) es pot posar en contacte amb aquest despatx o bé anar a una oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a on també li faran el càlcul.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCAT
www.pratsabat.com