Realment que es un" fideicomiso"?

02-10-2019Meneame

En l’àmbit successori, un fideïcomís té lloc quan una persona, en una disposició mortis causa, normalment un testament, estableix que una persona adquireixi tots els seus béns, o una part dels mateixos, però amb la càrrega que, una vegada vençut un termini o complerta una condició, passin a una tercera persona.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com