Aquell import que es paga per la llei de successions, quan algun familiar directe es mor, aixó prescriu? A quants anys? Gràcies.

Les successions estan subjectes a l’Impost de Successions. S’ha de liquidar en el termini de sis mesos a comptar des de la mort de la persona a qui es succeeix. La prescripció d’aquest impost té lloc per quatre anys a comptar des del dia següent en que finalitza el termini de sis mesos per presentar la liquidació. Si l'Administració no efectua en aquest termini de cap actuació per a la liquidació de l'impost , s’ha d’entendre prescrit el seu dret a liquidar i a cobrar l’impost.

Miquel GARCIAS MIQUELAdvocatPRAT SÀBAT ADVOCATS