Qué cantidad mínima tienen los hijos para heredar obligatoria?

Més enllà del que el causant hagi determinat en el seu testament, els fills tindran dret a la legítima (sempre i quan no hagin estat desheretats). La legítima la constitueix la quarta part de l’herència, de la qual el causant no en pots disposar, i es repartirà entre tots els legitimaris a part iguals.

Joan Blanco Ginés

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

Per heredar el pis dels meus pares a part del testament es necessita alguna cosa més? Hi ha cap document que puguin pagar en vida i no haver de pagar per heredar?

Responent a la seva primera pregunta, necessitaria el certificat de defunció, el certificat d’últimes voluntats, el testament i realitzar l’acceptació de l’herència en escriptura pública per poder després inscriure l’immoble al seu nom al Registre de la Propietat.

Pel que fa a la segona qüestió, els seus pares podrien donar-li en vida l’immoble perfectament. Ara, aquest acte seria considerat com una donació i hauria de tributar com a tal. El problema és que la quota de l’impost de donacions sol ser més elevada que la de l’impost de successions.

Joan Blanco Ginés

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

Bon dia. Som 4 hereus d´una mare que va morir sense testar. Va deixar dues propietats. Un dels hereus es va instal·lar, sense el consentiment de la resta, a la propietat més gran i no vol entrar en cap tipus de negociació per arribar a un acord ni pagar cap lloguer. Aquesta situació dura ja uns quants anys i no hi ha intenció de canviar-la. Com puc sortir d´aquest condomini si la meva situació econòmica no em permet instar a una divisió judicialment? Moltes gràcies.

En aquest cas, havent fracassat l’intent de negociació amistosa, l'opció per sortir del condomini, sense instar el procediment judicial de divisió de la cosa comú, passaria perquè trobés alguna persona interessada a comparar-li la seva part de l'immoble. Tingui en compte que en primer lloc hauria d'oferir als cohereus l'opció que li comprin la seva part.

Joan Blanco Ginés

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

Cas d´una herència sense testament. Marit i muller sense fills, i que només la muller té familiars vius (tres germans/es i els seus pares són morts), el marit no té familiars vius (sense germans/es i pares morts). Els germans/es de la muller poden reclamar l’herència una vegada mort el marit, si la muller es mor primer? Gràcies. Si no hi ha testament i la seva germana es mor abans que el marit.

En el cas que planteja, en el supòsit que premori l’esposa al marit, els germans d’aquella no tindrien cap dret ni en l’herència del marit, ni en l’herència de la germana.

Joan Blanco Ginés

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

Poden treurem la legítima segons la llei catalana sense exposar motius amb el testament?

El Codi Civil de Catalunya preveu la possibilitat que el causant pugui desheretar un dels seus legitimaris sempre que es doni alguna de les circumstàncies taxades en la llei.

El desheretament s'ha de fer en testament, codicil o pacte successori i requereix que s'expressi la causa o motiu i es designi nominalment al legitimari desheretat.

Joan Blanco Ginés

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

Hola, el meu pare va marxar a viure a Bolívia, allà hi té un patrimoni important. Ara té Alzheimer i la salut delicada. Fa uns dos o tres anys, poc després de saber que patia la malaltia es va casar amb una dona d´allà. En cas que ell falti, tenim algun dret d´herència o s´ho quedarà tot la seva dona boliviana?

El principi general en Dret espanyol és que les successions es regeixen per la llei de la nacionalitat del difunt en el moment de la seva mort. Desconeixem quina és la normativa aplicable en aquest sentit a Bolívia. En el cas que ens pregunten, no sabem quina nacionalitat té el seu pare, ni tampoc si ha atorgat testament, i en cas d’haver-ho fet, si es feu d’acord amb la llei espanyola o la boliviana. Existeixen doncs diferents factors que poden determinar el que vostès tinguin o no cap dret a la successió, i que no ens permeten donar-los una resposta concreta.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

En cas de defunció, quina quantitat es paga a l´hora de heredar, em refereixo als tràmits que hi assignats actualment a la llei catalana, tant si es de diners com de finques.

La quantitat a pagar de l’Impost de Successions resulta, en termes generals, d’aplicar al valor de l’herència les reduccions previstes a la normativa de l’impost. A aquest import se li apliquen les tarifes de l’impost, i desprès s’aplica un coeficient multiplicador en funció del grau de parentiu existent entre el contribuent i la persona difunta. En l’actualitat hi ha cinc trams, amb uns tipus aplicables que van del 7% al 32%. Pot consultar aquests trams a la pàgina web de l’Agència Tributària de Catalunya.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

Si tinc una casa però hi viu la usufructuària he de tornar a fer una escriptura quan la persona mori? Moltes gràcies.

Pel que diu, entenem que vostè té la nua propietat de la casa, i l’usdefruit a una altra persona, tot i que no ens especifica quina relació té amb la usufructuària. En principi no és imprescindible atorgar una escriptura pública en cas d’extinció de l’usdefruit per mort del titular del dret i consolidació del dret de propietat. En aquest cas es podrà fer constar l’extinció per mitjà d’instància privada presentada davant del Registre de la Propietat, amb signatura legitimada per notari o pel registrador, aportant el certificat de defunció de la persona usufructuària, i havent liquidat l’impost corresponent, que en aquest cas seria el de successions.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

Bon dia! He heretat una casa però la meva mare és la usufructuària. Qui s’ha de fer càrrec de l’assegurança?

Si l’assegurança ja estava constituïda a la mort de l’anterior propietari, ha d’anar a càrrec de la usufructuària. Si es vol constituir amb posterioritat, dependrà del que vostès decideixin.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

3 germans i un dels seus fills renuncia a qui pasa l’herència i en quin grau de parentiu.

La seva pregunta és poc clara, tot i que sembla referir-se al fet que una persona té tres fills i un d’ells renúncia a la seva herència. En aquest cas, si hi ha testament, s’haurà d’estar al que es disposi per aquest cas ja que pot preveure una substitució. Si no és així, o no hi ha testament, la part del qui repudia acreixerà la dels restants germans.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

Hola! El meu pare té una finca rústica amb una casa. Al registre no consta la casa i consta menys superficie de la finca. Té previst deixar en usdefruit només la casa que resideix amb la seva muller i no la resta de terres de la finca. Per inscriure l´usdefruit entenc que caldrà fer escriptura d´obra nova, però a càrrec de qui? Per evitar haver-ho de fer pel alt cost que pot suposar, són alternatives possibles el dret d´ús o habitació? Com es pot articular?

Entenc que en aquest cas s’ha de fer la declaració d’obra nova de la construcció, tant si es constitueix un usdefruit com un dret d’ús o habitació, si es vol inscriure aquests drets al Registre de la Propietat. Mentre el seu pare estigui viu, les despeses que això suposa han d’anar a càrrec seu.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

L’únic dubte que tinc és quan deixaran de practicar aquest espoli i confiscacio de béns a les famílies (encara que sigui legal és un robatori). I no parlem de la “puntilla” de l’impost de plusvàlua municipal.

Com entendrà, respondre la seva pregunta està fora del nostre abast, i de l’objecte d’aquest consultori.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

Què és la quarta vidual?

És un dret que es reconeix al cònjuge vidu, i també al sobrevivent en cas de parella estable, quan amb els seus béns propis, i els que li puguin correspondre per successió del difunt, no tingui recursos econòmics suficients per satisfer les seves necessitats. En aquest cas, té dret a rebre en la successió del difunt el necessari per atendre aquestes necessitats, fins a un màxim de la quarta part de l’actiu hereditari líquid. No es pot demanar si havia una separació legal o de fet, o si estava pendent una demanda de nul·litat, separació o divorci. En tot cas, la reclamació està subjecta a un termini de prescripció de tres anys des de la mort de l’altre membre del matrimoni o de la parella estable.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS