Els mileuristes són majoria a les comarques gironines. El 56,43 dels assalariats de la demarcació cobren, en el millor dels casos, un salari brut que passa de poc dels mil euros. Segons del darrer informe de nivells salarials de l'Agència Tributària -elaborat amb dades del 2007-, a Girona hi havia 193.334 contribuents que reben sous que, com a màxim, dupliquen el salari mínim interprofessional (SMI, situat en 570,6 euros al mes).

A l'extrem contrari, trobem 21.257 gironins que cobren més de 2.853 euros mensuals, sector que representa només el 6,2 per cent dels 342.605 contribuents que van declarar rebre algun tipus de salari. D'aquest grup, hi ha un selecte grup de privilegiats que poden presumir de guanyar com a mínim deu vegades més que l'SMI. D'aquesta manera trobem 2.593 gironins amb un salari brut mensual de, com a mínim, 5.706 euros, xifra que implica una remuneració anual per sobre dels 80.000 euros.

El percentatge de mileuristes gironins coincideix amb el de catalans, segons l'informe fet públic fa unes setmanes pel col·lectiu de tècnics tributaris agrupats a Gestha. En aquell estudi es constatava que un total de 3.015.733 de catalans perceben uns ingressos bruts mensuals inferiors a 1.100 euros, cosa que representa el 56,3% dels treballadors. En el conjunt d'Espanya, 18,3 milions de treballadors, el 63% de la població, cobra poc més de mil euros mensuals.

Per comunitats autònomes, el percentatge més alt d'assalariats mileuristes es concentra a Extremadura, amb gairebé les tres quartes parts dels seus treballadors (74,7%), seguida de les Canàries (69,1%), Galícia (69%), Andalusia (69,9%), la Regió de Múrcia (68,7%) i Castella-la Manxa (67,4%).

L'estudi -elaborat a partir de les dades de pagadors del treball i pensions, així com de l'última estadística de l'IRPF-2007- mostra que a Catalunya existeixen 2,7 milions d'assalariats (el 55,2% dels treballadors per compte d'altri) que perceben un sou brut anual inferior a 13.400 euros, quan la retribució mitjana estatal se situa en 18.087 euros bruts a l'any.

Així mateix, l'informe posava de manifest que actualment es registren a Catalunya un total de 284.832 empresaris i professionals que obtenen uns ingressos mensuals inferiors a 1.100 euros bruts, cosa que representa el 70% del total dels treballadors per compte propi.

En aquest sentit, el col·lectiu mileurista és més nombrós entre els microemprearis catalans que realitzen el pagament de l'IRPF a través del règim d'estimació objectiva (mòduls) -77%- que entre els empresaris acollits al model d'estimació directa (66,4%).

Salaris per sota de la mitjana

La retribució anual dels assalariats gironins es va situar en 17.338 euros, per sota la mitjana estatal de 18.087 euros. I això que diverses estadístiques constaten que Girona és una de les demarcacions de l'Estat més cares a l'hora de fer la compra.

Un dels fets que contribueix a situar el salari mitjà per sota la mitjana és el pes del sector de l'hostaleria, que concentra la seva activitat durant els mesos d'estiu i en caps de setmana. Aquest sector ocupa més del 10% dels assalariats de la demarcació, que reben unes percepcions salarials mitjanes de 9.677 euros. A l'altre extrem trobem els treballadors gironins del sectors financer, assegurador i d'energia i aigua, amb uns ingressos anuals que superen els 30.000 euros.

Madrid, al capdavant

Atenent a la retribució anual, els assalariats madrilenys són els treballadors espanyols que perceben un sou mitjà més alt, amb 22.870 euros bruts a l'any, seguits de catalans (20.097 euros), aragonesos (18.985 euros), asturians (18.715 euros) i càntabres (18.530 euros).

Per contra, els salaris anuals més baixos corresponen a Extremadura -on els treballadors per compte aliè perceben de mitjana 14.120 euros bruts-, Andalusia (15.010 euros), Múrcia (15.447 euros) i Canàries (15.545 euros).