08 de març de 2019
08.03.2019
Diari de Girona
· 8 DE MARÇ: LLENGUATGE DE FEINA

Els desavantatges laborals en paraules

08.03.2019 | 00:37
Els desavantatges laborals en paraules

Assetjament psicològic a la feina

Conducta del qui sotmet una persona, en el marc de qualsevol relació laboral, a actes hostils i humiliants de manera reiterada i que pot provocar en l'afectada problemes físics, psicològics, morals i professionals.

Assetjament sexual a la feina

Conducta verbal, no verbal o física, de naturalesa sexual, que s'exerceix en el marc de qualsevol relació laboral amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, especialment si crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Barrera invisible

Actitud resultant de les expectatives, les normes i els valors tradicionals que impedeixen la capacitació de la dona per als processos de presa de decisions i/o per a la seva plena participació a la societat.

Biaix de gènere

Resultat dels diferents nivells de segregació per raó de sexe que es dona quan hi ha una decantació cap a un col·lectiu per raó del seu sexe o gènere que fa que un o l'altre estigui o bé infrarepresentat o bé suprarepresentat.

Bones pràctiques

Conjunt de mesures de gènere que poden ser referents positius per al desenvolupament de polítiques de dones i d'igualtat de gènere.

Bretxa de gènere

Disparitat que existeix a qualsevol àrea entre les dones i els homes quant al seu nivell de participació, l'accés als recursos, els drets, el seu poder i la seva influència, la remuneració i els guanys.

Bretxa salarial

Diferència entre el salari mitjà dels homes i el de les dones. Es té en compte per avaluar les desigualtats de gènere en els ingressos.

Conciliació de la vida laboral, familiar i personal

Possibilitat d'una persona de compatibilitzar l'espai personal amb el familiar, el laboral i el social, i poder desenvolupar-se en els diferents àmbits.

Corresponsabilitat

Responsabilitat compartida per donar resposta a les necessitats de cura de les persones, amb la finalitat que totes tinguin els mateixos deures i drets en l'equilibri de cuidar i de ser cuidades.

Divisió sexual del treball

Separació, en funció dels rols assignats socialment, entre el treball remunerat i el treball no remunerat, aquest majoritàriament femení. Fa al·lusió també a la distinció entre la vida pública (on s'ha donat més participació als homes) i la vida privada (on se situen més les dones); i, dins de cadascun d'aquests àmbits, a l'assignació i a les funcions a homes i dones segons la divisió per gènere. Aquest sistema d'assignació comporta unes atribucions de poder i jerarquia diferents.

Doble presència

Presència d'una mateixa persona (dona, habitualment) al lloc de treball en el qual realitza la tasca d'assalariada mentre s'ocupa, també, de la major part del treball domèstic i de cura. Comporta l'augment de les càrregues de treball, així com la dificultat de respondre a les demandes de l'assalariat i del familiar quan apareixen de manera simultània.

Dret a la igualtat de remuneració

Dret que tenen homes i dones a rebre una mateixa remuneració per un treball d'igual valor. Homes i dones han de rebre un salari igual no només per un treball igual o similar, sinó també quan en desenvolupen un de completament diferent, que requereix capacitats o qualificacions diferents, o que es desenvolupa en condicions diferents, però que [...] és d'igual valor. La igualtat de remuneració és un dret humà reconegut per a tots els homes i totes les dones.

Drets reproductius

Dret al reconeixement i al respecte a la capacitat de decidir lliurement i responsablement, sense discriminació, coerció o violència, si es vol tenir descendència o no. Suposa, doncs, garantir la salut reproductiva entesa com un estat general de benestar físic, emocional i social, i no de simple absència de malaltia, en tots els aspectes relacionats amb el sistema reproductiu així com amb les seves funcions i processos.

Igualtat d'oportunitats

Condició per la qual homes i dones tenen les mateixes garanties de participació plena en totes les esferes. És un concepte bàsic per a l'aplicació de la transversalització de gènere, ja que busca beneficiar de manera igual dones i homes, perquè puguin desenvolupar plenament les seves capacitats i millorar les relacions, tant entre ells com amb l'entorn. La igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes és un principi informador de l'ordenament jurídic [...].

Igualtat formal, igualtat de dret

Condició de ser dones i homes iguals en la legislació. Es dona quan normes i lleis estableixen drets iguals per a les dones i els homes.

Igualtat real, igualtat de fet

Condició de ser dones i homes iguals d'acord amb els fets esdevinguts, i no pas amb el dret aplicable. Es dona quan es produeix un canvi en els costums i les estructures de desigualtat que hi ha entre dones i homes que possibilita la igualtat efectiva.

Mesura d'igualtat a l'empresa

Mesura dirigida a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Afecta els aspectes següents: accés a l'ocupació, categories i classificació professionals, promoció, retribucions, jornada de treball, formació, llenguatge no sexista, assetjament sexual i per raó de sexe, i salut laboral. Qualsevol d'aquestes mesures ha de ser negociada i acordada amb la representació legal dels treballadors, d'acord amb l'obligació de totes les empreses de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, establerta en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Paritat

Presència i participació equilibrada de dones i homes en posicions de poder i de presa de decisions de totes les esferes de la vida [...]. El grau de paritat de les institucions polítiques i econòmiques es considera un indicador de la qualitat democràtica dels països.

Permís de lactància

Permís que té qualsevol dels progenitors, per lactància d'un fill menor de 9 mesos, a 1 hora d'absència de la feina, que poden dividir en 2 fraccions. La dona, per voluntat pròpia, pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal de mitja hora, amb la mateixa finalitat. Poden gaudir-ne indistintament la mare o el pare, si tots dos treballen.

Permís per maternitat

Permís retribuït d'absència del lloc de treball en cas de part, adopció, tutela o acolliment que pot gaudir qualsevol dels progenitors. En cas de part, les primeres sis setmanes han de ser gaudides per la dona que ha parit.

Permís per paternitat

Permís retribuït d'absència del lloc de treball en cas de part, adopció, tutela o acolliment, que gaudeix el progenitor que no ha gaudit del permís per maternitat.

Pla d'igualtat a l'empresa

Conjunt ordenat de mesures (adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació que detecta les desigualtats entre dones i homes) que tenen com a objectiu assolir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat, i les estratègies i les pràctiques que cal adoptar per a la seva consecució. Així mateix, estableixen un sistema eficaç de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades

L'últim El més llegit