«Que es posi en funcionament de manera immediata» una renda garantida de ciutadania, que es regularitzi «de forma permanent» la situació de les persones estrangeres que actualment no disposen de permís de residència i «que es recuperi la titularitat i la gestió pública de tots els serveis a les persones». Són algunes de les exigències d'un manifest elaborat per les entitats socials i solidàries incloses dins de la Coordinadora d'ONG Solidàries arran de l'extensió de la coronavirus.

En el text, reivindiquen el seu paper com a «fonamental» en l'atenció de la vulnerabilitat i l'emergència. Exigeixen a les administracions «una resposta clara» en diversos àmbits que contribueixin a pal·liar els efectes que està tenint aquesta pandèmia sobre la ciutadania més vulnerable.

La demanada la fan tant a nivell municipal com autonòmica i esatatal. De la mateixa manera, i fent una mirada més enllà dels territoris propers, com és l'essència de la Coordinadora, exigeixen el manteniment dels pressupostos per a la cooperació per aquest any 2020 i «que no s'oblidin les responsabilitats envers els països més empobrits».

En el document es reclama una moratòria en el pagament de lloguers, hipoteques i subministraments bàsics i que a les persones que estan subllogant habitacions se'ls facilitin ajudes per pagar-les mentre duri la situació d'emergència. A més es fa la petició als ajuntaments per tal que alliberin les xarxes wifi municipals durant determinades hores al dia per tal que estudiants i els seus familiars puguin mantenir el contacte de seguiment amb els centres educatius i que es facilitin de manera eficient aparells informàtics i material escolar als estudiants que no en disposin per tal que puguin seguir l'activitat lectiva on-line.

Altres demandes són l'habilitació de canals per a la tramitació d'actes administratius a títol personal com ara els permisos de residència, tràmits per poder cobrar ajudes o prestacions, entre d'altres, i on es doni prioritat als casos que meritin urgència o que les persones amb discapacitat física i/o mental són un dels grans factors de risc i que, per tant, es prioritzi la seva atenció.

Per poder portar a terme aquestes mesures, s'apunta a una reducció del pressupost del Ministeri de Defensa en la mesura dels fons que calguin per aplicar aquestes mesures.

Reivindicació de la feina

Les entitats posen en valor la seva tasca i volen que es reconegui el seu paper cohesionador. En aquest sentit, recorden que complementen les accions de l'administració i, que, de vegades, fins i tot la supleixen «quan afloren noves necessitats que no són ateses». També volen que se les reconegui «al mateix nivell» que sindicats i organitzacions empresarials ja que són «les que porten la veu davant les administracions de menors, gent gran o persones sense papers, entre d'altres col·lectius» i que s'estableixi una relació de confiança mútua. Aquest vincle va unit a tres premises: que es valori l les entitats per la professionalitat de les persones que hi treballen o hi exerceixen voluntariat i no pels seus anys d'antiguitat; que es paguin les subvencions abans de començar les activitats per no posar en perill els sous, la continuïtat dels projectes i la seva pròpia supervivència; i finalment que es vetlli per una acció social de qualitat, amb condicions laborals i materials dignes i el reconeixement de les persones que hi treballen.

Cooperació internacional

Així mateix i amb l'objectiu de mitigar en la mesura del possible els efectes de la pandèmia arreu del món demanen a les mateixes administracions altres mesures en l'àmbit de la cooperació. Per exemple, que es mantinguin els pressupostos destinats a cooperació al desenvolupament previstos per aquest any 2020 o que els fons de les partides de cooperació destinades a situacions d'emergència s'utilitzin per pal·liar els efectes de la Covid-19 a les zones on s'estaven duent a terme projectes de cooperació. Altres accions que reivindiquen és el condonament del deute extern «als països empobrits pel neocolonialisme i el capitalisme depredador» i que aquests fons es destinin a sanitat, educació i serveis socials i que es «denunciïn les situacions que, en aquests països, contribueixin a agreujar les conseqüències de la pandèmia», com ara l'especulació de medicaments i aliments, desatenció a persones, repressió social, retallades de drets bàsics. Finalment, advoquen per l'aixecament del bloqueig econòmic als països que en són víctimes.