La crisi associada a la pandèmia del coronavirus ha minat severament la confiança dels empresaris en l'evolució de l'economia fins a situar-la en nivells semblants als del 2013, un dels anys més crítics de l'anomenada Gran Recessió (2008-2013). Segons les conclusions del tercer sondeig de l'informe «L'empresa espanyola davant el COVID-19», elaborat conjuntament per KPMG i la patronal CEOE, set de cada deu directius consideren que la situació econòmica és «dolenta» o «molt dolenta» i una mica més de la meitat asseguren que les seves companyies hauran de reduir plantilles inevitablement per no enfonsar-se.

Situació i perspectives. El 30% dels enquestats considera que la situació econòmica és «molt dolenta», i el 44%, «dolenta». El 74% resultant de sumar les dues proporcions no era d'aquest nivell des de 2013 (75%), si bé en 2012 la percepció era sensiblement pitjor que ara (95%). Les perspectives per a la resta de l'any són així, segons s'explica en l'informe de KPMG i la CEOE: «Per als propers dotze mesos, les previsions es mantenen estables respecte a l'últim sondeig, encara que amb una lleu millora. El 67% dels empresaris i directius enquestats estima que l'economia espanyola anirà a pitjor en 2020, enfront del 72% dels enquestats a finals de març».

Ocupació. El 51% dels empresaris i directius anticipa que haurà de reduir la seva plantilla, davant el 43% que reflectien els resultats del sondeig precedent. «Només un 8% preveu augmentar-la» i «el percentatge de directius que mantindrà la seva plantilla se situa en el 41%», precisen els autors.

Inversió. Hi ha, així mateix, un profund desgast en les expectatives d'inversió. Les empreses que preveuen reduir els seus projectes aquest any passen del 56% que reflectia l'enquesta al març al 64%. I les que esperen increments es queden en el 12%.

Impactes. El 55% dels enquestats considera que l'estratègia comercial i les ràtios de liquiditat «són els àmbits que estan experimentant un major impacte». La gestió de recursos humans, que fins ara havia estat considerada l'àrea més afectada, se situa en tercera posició (47%). Gairebé una quarta part de les empreses (24%) ha vist reduïda la seva activitat a menys del 10% i únicament un terç dels enquestats assegura haver pogut mantenir-la per sobre del 80%. Més de la meitat dels negocis declaren retrocessos superiors al 50%.

Internacionalització. En un context de crisi sanitària i econòmica generalitzada en les principals regions del món, «els empresaris mantenen una actitud conservadora davant la internacionalització de les seves companyies», exposa el comentat informe. El 38% preveu mantenir igual la seva presència en altres països i el 19% afirma que la reduirà. El 12% dels enquestats opina que augmentarà el seu negoci exterior, malgrat que els observatoris econòmics estan pronosticant una caiguda històrica dels fluxos mundials de béns i serveis.

Mesures. El 35% dels directius i empresaris han recorregut a expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major, amb suspensions de contractes o reduccions de jornada. En un de cada quatre casos s'ha recorregut a mesures de flexibilitat de jornades (bosses d'hores) i a anticipar vacances.

Salaris. Al costat de les reduccions de plantilla, una proporció significativa d'empresaris (el 38%, gairebé quatre de cada deu) preveu retallades en les retribucions generals dels seus empleats. Un terç respon que reduirà, diferirà o eliminarà les retribucions variables de plantilla i directius per al 2020.

«Les empreses estan lliurant una batalla; del desenllaç en depèn en gran part el futur de l'ocupació i del benestar del nostre país», destaca el president de la consultora KPMG a Espanya, Hilario Albarracín, al fil dels resultats del sondeig. I afegeix: «Les empreses no només estan enfocades a resoldre els seus problemes actuals de liquiditat, cadenes de subministraments o de gestió de persones, sinó que també s'estan preparant per transformar els seus models de negoci a la nova realitat que sorgirà després d'aquesta crisi». A l'espera que es vagi definint aquesta nova realitat, Hilario Albarracín emfatitza: «Ni l'economia ni les empreses es poden aturar; ambdues han d'impulsar la reactivació».