Durant l’últim any els matrimonis separats que han resolt acords de custòdia dels fills menors d’edat de forma amistosa han superat les que han anat per la via contenciosa.

En xifres, l’any 2020 els jutjats d’arreu de la província gironina van fer 384 tràmits de custòdies de mutu acord, un 14% més que el 2019. Per contra, es van interposar 353 demandes per desacords entre els progenitors a l’hora de decidir les mesures a prendre, que suposa un 6% menys. De fet, durant el primer trimestre de 2021 s’han interposat 83 demandes, una xifra a la baixa que no s’assolia des de 2016. En els últims sis anys s’han interposat un total de 2.447 demandes als jutjats per solucionar els tràmits de custòdia de fills menors d’edat. Any rere any, han anat a la baixa.

En canvi, els tràmits de modificacions de mesures, que es demana al jutjat quan un dels progenitors vol canviar un dels acords d’una custòdia com ara el règim de visites, la pensió alimentària o les pernoctacions, segueixen sent majoritàriament contencioses.

L’any 2020 un total de 352 progenitors va interposar una demanda al jutjat sol·licitant un canvi de mesures, una xifra molt similar a la de 2019 (368) i que supera per molt els tràmits que es van poder fer de mutu acord (179).

«Durant la pandèmia i després de l’estat d’alarma hem notat un augment de demandes de modificació de mesures», confirma l’advocada gironina Eva Puerto.

«Durant aquests mesos moltes famílies han vist alterades les visites acordades per ser de risc i en alguns casos un dels progenitors ha estat molts mesos sense veure els fills», explica. Aquest augment de casos s’ha donat tant amb custòdies compartides, que és el règim que els jutjats catalans atorguen per definició segons la llei, com en custòdies monoparentals.

Durant l’estat d’alarma i sobretot durant el confinament, molts progenitors van tenir problemes per acomplir els règims de visita establerts al conveni o sentència en qüestió. «Sobretot els que tenen visites per dies, molts no van poder-se fer», subratlla la lletrada. En haver-hi una petició de modificació per part d’un dels progenitors, és més habitual que finalment el tràmit s’acabi fent via demanda que no pas a través d’un acord.

D’altra banda, també hi ha casos, tot i que poc habituals, d’avis o altres familiars que demanden un dels progenitors perquè no els deixen veure els seus nets. «El vincle amb els avis és molt important, els jutges ho tenen molt en compte», indica Puerto.