20 de juliol de 2011
20.07.2011

El Govern modifica la llei d'urbanisme per impulsar el sector de la construcció

Elimina el percentatge mínim d'habitatge protegit en municipis de menys de 5.000 habitants

20.07.2011 | 02:00
La modificació vol ajudar a reactivar obres aturades.

El Govern català va aprovar ahir modificar la llei d'urbanisme amb la finalitat d'eliminar traves i filtres, agilitar els processos urbanístics, simplificar la regulació administrativa i impulsar l'activitat econòmica lligada a aquest àmbit.
El projecte de llei aprovat a la ?reunió del Govern, que comprèn un total de 93 articles i 10 disposicions, és el quart paquet de reformes impulsat separadament per l'executiu, a partir de la inicial llei òmnibus, finalment trossejada.
Entre les novetats que s'introdueixen a la llei d'urbanisme figuren mecanismes més àgils per a la transformació urbanística del sòl per facilitar l'execució immediata, permetent així que el pla d'ordenació urbanística municipal estableixi l'ordenació d'aquests sectors, sense haver de tramitar un pla parcial.
A més, s'escurcen els terminis per a l'aprovació dels instruments de planejament urbanístic i se suprimeix l'obligació d'aprovar els projectes d'urbanització d'un sector durant el tràmit del planejament.
En alguns casos, s'eximeix de l'obligació que tenien els plans d'ordenació urbanística municipal de preveure una reserva addicional del 10 % del sòl per a habitatge amb protecció oficial concertada de Catalunya, una exigència que, segons el Govern, mai va arribar a entrar en vigor.
Els plans d'ordenació urbanística municipal que només distingeixin entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, i els dels municipis de menys de 5.000 habitants que no siguin capitals de comarca, podran establir reserves per a habitatge protegit, sense estar subjectes a un percentatge mínim.
En el cas de modificacions de planejament urbanístic general que comporti un increment de l'aprofitament urbanístic, s'estableix un percentatge fix del 15 % per a la cessió de sòl amb aprofitament, en lloc d'una forquilla entre el 15 % i el 20 %.
També se simplifica el procediment per a l'autorització d'obres en edificacions rurals catalogades i de les construccions noves lligades a activitats rústiques.
S'admet la transmissió directa de béns dels patrimonis públics de sòl i d'habitatge entre administracions públiques i entitats que gestionen aquest tipus de patrimonis i les permutes de béns per adquirir sistemes.
A més, s'elimina la preceptiva intervenció de la Generalitat en la resolució d'alguns procediments sancionadors tramitats pels ajuntaments, delimita amb més nitidesa els tipus infractors i revisa les quanties de les multes.
Una altra de les aportacions d'aquest projecte és concentrar en la legislació urbanística el procediment d'avaluació ambiental.
El Govern es dóna un termini de 18 mesos per adaptar el reglament de la llei d'urbanisme als canvis introduïts.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades