T'has preguntat alguna vegada com s'aconsegueix un lloc de treball fix en un ajuntament, una conselleria de la teva comunitat autònoma, un ministeri, un jutjat, un centre de salut, una escola o institut públic, cossos de seguretat? Què cal fer per treballar a l'Administració?

PER COMENÇAR: requisits

S'han de complir una sèrie de requisits, si els compleixes, pots optar a les places que es convoquin, cal destacar els següents:

- Titulació mínima: s'exigeix el títol de llicenciatura/grau (per a tècnics superiors per exemple), diplomatura o grau (per a tècnics de gestió) o batxillerat (administratius) o ESO (per exemple, per a auxiliars administratius), també hi ha llocs per als quals no s'exigeix cap titulació (per exemple, places de subalterns).

- Edat mínima: la regla general és tenir una edat mínima de 16 anys, encara que en alguns casos, com per a policia, s'exigeix tenir almenys 18 anys.

- Edat màxima: el que és habitual és no excedir l'edat de jubilació.

- Nacionalitat: en general tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat de la Unió Europea.

QUE NO SE'T PASSI EL TERMINI: la presentació de sol·licituds

Les comunitats autònomes, els ajuntaments, els ministeris, les universitats... publiquen al Butlletí Oficial respectiu la seva oferta de places vacants, que s'anomena "Oferta d'Ocupació Pública". Després publiquen el que es denomina la "Convocatòria", amb la descripció de proves i programes per a la selecció d'aspirants i, a més, s'estableix el termini perquè les persones interessades presentin la seva sol·licitud (sol ser de 20 dies). Un cop transcorregut aquest termini, es publiquen les llistes de persones admeses per participar en les proves-exàmens, és a dir, de qui podrà participar en l'oposició.

FONAMENTAL: la preparació

Has de saber que aproven els més ben preparats, encara que a vegades no s'aconsegueix a la primera.

No és imprescindible partir amb una bona base. "A vegades els alumnes han perdut l'hàbit d'estudi; no obstant això, la maduresa, responsabilitat i motivació per trobar una feina estable, una millora professional o una reinserció laboral fa que ho aconsegueixin", assenyalen a ADAMS Formació.

"És molt important la motivació, una actitud positiva i l'acompanyament dels professors", continuen.

Segons la seva opinió, aproven els qui tenen constància i força de voluntat. A més, en aquests moments en què hi ha moltes oposicions i moltes places (l'Oferta d'Ocupació Pública de 2019 ha estat la més gran en 10 anys) les oportunitats per aconseguir-ho són superiors. També cal tenir en compte que hi ha més regularitat en les oposicions per l'elevat nombre de funcionaris que es jubilen cada any, per la qual cosa les previsions d'Ocupació Pública són optimistes per als pròxims anys.

L'HORA DE LA VERITAT: Celebració d'exàmens

Com a regla general, la primera prova a la qual cal enfrontar-se és un examen tipus test sobre el programa de temes.

En funció de l'oposició a la qual et presentis també hi ha proves específiques: exercicis pràctics d'informàtica, resolució de casos pràctics o preguntes obertes, en alguns casos també psicotècnics o proves de personalitat, proves físiques i en les més difícils desenvolupament de tema oral o per escrit.

Per aprovar els exàmens cal superar la "nota de tall", que estableix en funció de la dificultat de les preguntes i del nivell dels opositors el tribunal que qualifica.

DEPÈN DE TU: tu també pots treballar a l'Administració Pública

Ara ja saps unes quantes coses més sobre com aconseguir una feina al servei de la societat. Si vols saber-ne més, consulta les webs dels organismes públics i pregunta-ho a empleats públics que coneguis.

"Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat"(Articles 23.2 i 103.3 de la Constitució Espanyola)

ADAMS Formació, empresa que fa més de 60 anys que prepara opositors (ha ajudat més de 50.000 aspirants a aconseguir la seva plaça fixa), ens ha facilitat aquesta informació.