Quines conseqüències té jubilar-se més tard dels 65 anys?

27-07-2016Meneame

Quines conseqüències té jubilar-se més tard dels 65 anys?

Des de l'1-1-2013 es van establir percentatges addicionals, a aplicar sobre la base reguladora, que es concedeixen per cada any complet de cotització efectuat: entre la data en què el treballador arriba a l'edat ordinària de jubilació i la data del fet causant de la pensió. La quantia d'aquests increments s'estableix d'acord amb els anys de cotització acreditats en la data en la qual el beneficiari compleixi la mencionada edat ordinària de jubilació i s'ha d'adequar a la següent escala:

- fins 25 anys cotitzats, el 2%;
- entre 25 i 37 anys cotitzats, el 2.75%;
- des de 37 anys cotitzats, el 4%.

En qualsevol cas, aplicats els percentatges anteriors, la pensió de jubilació resultant d'aplicar els percentatges addicionals no pot superar la quantia de la pensió màxima fixada anualment en la Llei de pressuposts anuals. Quan inaplicat percentatge addicional o aplicant-lo parcialment l'import resultant fos superior a la pensió màxima, el pensionista té dret a percebre anualment una quantitat compensatòria. El seu import és el resultat d'aplicar a aquest límit el percentatge addicional no utilitzat per determinar la quantia de la pensió, arrodonit a la unitat més pròxima per excés. La citada quantitat es reportaper mesos vençuts, sense que la suma del seu import i el de la pensió o pensions -en còmput anual- pugui superar la quantia del topall màxim de cotització vigent en cada moment en còmput anual. La quantitat compensatòria s'abona per mesos vençuts en 14 mensualitats, sense que formi part de la pensió en sentit estricte i sense que sigui objecte de revaloració anual.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS