És legal incloure una clàusula al contracte de lloguer que especifiqui que el llogater s´ha de fer càrrec d´un desperfecte no causat per un mal ús?

01-03-2019Meneame

Segons la Llei d'Arrendaments Urbans, article 21, correspondria al propietari de la vivenda arranjar els desperfectes de canonades, electricitat, etc; sempre i quan el desperfecte no es degui a un mal us de la instal·lació. Al nostre contracte de lloguer hi tenim una clàusula que si hi ha algun desperfecte en alguna instal·lació ho hem d'arreglar nosaltres, inclús quan no sigui degut a un mal ús; és legal incloure aquesta clàusula? Gràcies.

L'article 21 de la Llei d'Arrendaments Urbans estableix que correspon a l'arrendador les reparacions necessàries per conservar l'habitatge, llevat que el deteriorament sigui imputable a l'arrendatari. Les petites reparacions degudes a l'ús ordinari de l'habitatge van a càrrec de l'arrendatari. Aquesta regla s'entén que no pot modificar-se per pacte entre les parts, i d'acord amb l'article 6 de la mateixa Llei serien nul·les i es tindrien per no posades les estipulacions que modifiquin en perjudici de l'arrendatari l'establert per la Llei. Per tant, en el cas que s'hagués de fer una reparació d'importància a l'habitatge i que sigui necessari per la seva habitabilitat, s'haurà de posar en coneixement de l'arrendador perquè procedeixi a reparar-ho. En cas d'urgència es podrà fer la reparació per l'arrendatari, comunicant-ho a l'arrendador, i exigir-li després el seu import. El problema pot sorgir a l'hora de qualificar la reparació, si és necessària o és petita deguda a l’ús.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com