21 de gener de 2020
21.01.2020

Complements salarials exòtics

20.01.2020 | 23:08

En alguns ajuntaments la inventiva és il·limitada quan es tracta d'aprovar complements salarials que freguen la fina línia vermella del sistema retributiu dels empleats públics.


Les intromissions dels polítics locals tenen poc recorregut en la fixació de les retribucions bàsiques (sous i triennis) que són aprovades per la llei de Pressupostos Generals de l'Estat.


Pel que fa a l'estructura de les retribucions complementàries, és necessària una valoració de llocs de treball per assignar el nivell del complement de destinació i la quantia del complement específic, que s'ha de negociar amb els representants dels treballadors.


Ara bé, el cavall de batalla en les administracions públiques és el complement de productivitat, que hauria d'avaluar el rendiment o l'assoliment de resultats.


Com disposa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), «els sistemes d'avaluació de l'acompliment s'han d'adequar a criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació».


En el cas de l'Ajuntament de Lloret, el complement de productivitat s'aplica per incentivar l'assistència i disminuir l'absentisme. El repartiment de la dotació global, prevista en el pressupost, es fa d'acord amb criteris admesos per l'Ajuntament i els sindicats. Per tant, s'adequa a un procediment reglat.


Però, de cop i volta, per esquivar la negociació d'una relació de llocs de treball, ha brollat un exòtic «complement de productivitat transitori» per a una minoria de privilegiats tocats per la vareta màgica d'una fada protectora. Cal dir que, en la secció de Recursos Humans, significa una mitjana d'increment entorn a un 30% del sou! Escandalós!


A veure! Els requisits per percebre el complement de productivitat han donat peu a nombrosa jurisprudència de la qual ressalta que: a) no pot constituir una retribució fixa, sinó variable. És a dir, tindrà, per definició, un caràcter temporal; b) la quantia ha de ser en funció d'uns objectius aprovats pel ple i no es poden solapar amb elements que formen part del complement específic; c) no comportarà drets adquirits per a exercicis successius; d) els imports individualitzats han de ser coneguts per la resta d'empleats públics, i e) els representants sindicals han de poder accedir a l'expedient abans d'aprovar-se.


La direcció de Recursos Humans ha respectat aquestes premisses? Hi ha informe de legalitat de l'assessoria jurídica? El regidor de l'àrea ha donat el beneplàcit? L'alcalde ha assignat els augments individuals del 2019 seguint els criteris aprovats pel ple?


En tot cas, no estaria de més posar la documentació a l'abast del ciutadà. Si els tràmits s'han fet d'amagatotis, cal recordar que de la transparència a l'opacitat només hi ha un pas.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook