Tinc un local llogat a un arquitecte que em paga la renda cada sis mesos. El darrer semestre i degut a la Covid, segons m'argumenta, diu que no pot pagar. Jo haig d'ingressar igualment l'IVA? I la retenció IRPF com ho faig? Moltes gràcies.

La seva pregunta es pot estendre a tots aquells supòsits en què no es cobri el lloguer en arrendaments no destinats a habitatge. En aquests casos, la Direcció General de Tributs té establert que mentre no s'hagi resolt el lloguer, existeix l'obligació de pagar l'IVA corresponent. Si no cobra, tindrà la possibilitat de recuperar les quantitats ingressades per aquest concepte, aplicant el procediment de modificació de la base imposable de l'IVA per deutes incobrats. Igualment, s'ha de fer la retenció de l'IRPF i s'ha d'ingressar per part de l'inquilí.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS, SLP

Hola! M´he separat durant el cofinament i he hagut de buscar un pis de lloguer. Encara no hem firmat el divorci, però ara mateix tinc moltes despeses. Puc demanar alguna ajuda? Tinc una filla a càrrec. Gràcies.

Per part de les administracions públiques s'estableixen ajuts pel lloguer, en funció del nivell d'ingressos que tingui. Aquests ajuts també s'han estès per motiu de la pandèmia. Pot consultar si té dret a aquests ajuts en el seu ajuntament, o a la Generalitat.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS, SLP

Tengo un piso arrendado hace un año y medio. Mi hijo acaba de separarse, tiene dos hijos y guardia compartida. No tiene vivienda. Le he mandado un burofax solicitándole que deje el piso en un plazo de dos meses. ¿Puedo exigirle que abandone la vivienda con la finalidad que la ocupe mi hijo y nietos? Muchas gracias.

La llei estableix la possibilitat que no es prorrogui el contracte de lloguer d'habitatge, passat el primer any, quan es necessiti l'habitatge per causa de necessitat de l'arrendador o familiars en primer grau. Per tant, sí seria possible demanar-ho per causa de necessitat d'un fill, fent un preavís de dos mesos. De tota manera, cal veure la redacció del contracte i la data, ja que s'han fet reformes sobre aquesta matèria, i hi ha diferents requisits depenent de la normativa aplicable.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS, SLP

Soc jubilat, que no pensionista, i tinc un petit local llogat a una SL que hi té un comerç. Degut a la covid-19 em diu que ha baixat les vendes i que li baixi el lloguer. Però jo tinc uns ingressos limitats i no puc prescindir d'aquest lloguer per atendre els meus pagaments. Quin dret té l'SL per impagar el lloguer o demanar-me que li baixi quan jo també estic afectat econòmicament per la situació de pandèmia? Gràcies.

El Reial Decret Llei 15/2020, dictat amb ocasió de la pandèmia de la covid-19, establia la possibilitat de sol·licitar una moratòria en el pagament de la renda, si no s'hagués pactat abans una moratòria o rebaixa de la renda. Es deixa, per tant, a les parts la possibilitat d'arribar a un acord al respecte. Si vostè no volgués rebaixar la renda, la societat arrendatària tan sols podria obtenir una rebaixa acudint als Tribunals de Justícia, al·legant una modificació de les circumstàncies i l'aplicació de la clàusula rebus sic stantibus.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS, SLP

Bon dia, som una parella de joves de 23 i 24 anys. Actualment la meva parella i jo vivim en un pis de lloguer de servihabitat. La cosa està en què ens van dir fa no res que el dia 10 d'octubre hem de deixar el pis i que no ens renoven el contracte i donada la situació covid no hem trobat res... nosaltres sempre hem pagat mensualment, què podríem fer al respecte? Ja que no ens podem pas quedar al carrer... jo actualment fa poc m'he quedat sense feina i només treballa ell... Gràcies.

Durant el confinament el Govern va ser establir una pròrroga automàtica de sis mesos dels contractes de lloguer que finalitzessin entre el 2 d'abril i el 30 de setembre a sol·licitud dels arrendataris.

Per això, s'hauria de comprovar en quina data venç el seu contracte per veure si es podrien acollir a aquesta mesura.

D'altra banda, en cas que el seu contracte no finalitzés en el període indicat, sol·licitin igualment per escrit una pròrroga a l'entitat, al·legant i acreditant la seva situació de vulnerabilitat.

Joan Blanco Ginés

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS, SLP

Hola. Poden deixar-me sense la fiança, vàrem fer un Tracte que a la quarantena paguéssim la mitat però com que no podíem pagar, vàrem marxar per no volen donar-nos la fiança. Tot això va passar en estat d'alarma.

La fiança serveix, en primer lloc, per fer front al cost de les reparacions dels danys ocasionats en l'immoble. En cas que no hi hagi desperfectes o danys a reparar, la fiança es pot destinar a pagar les quantitats degudes per l'arrendatari en concepte de rendes o quantitats assimilades.

Per això, si vostè devia part d'algunes rendes, l'arrendador podia aplicar l'import de la fiança a sufragar-ho.

Joan Blanco Ginés

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS, SLP

Hola, cobro una ajuda de 500 euros al mes per incapacitat després d'una malaltia. Visc amb la meva parella i els meus dos fills. No estem casats ni som parella de fet. Un dels nens és fill de la meva primera parella. Tenim custòdia compartida. Vivim de lloguer. Puc demanar algun tipus d'ajuda?

Existeixen diverses ajudes al lloguer, estatals, autonòmiques i locals. Ara, per saber si la seva família compleix els requisits perquè li siguin concedides, hauríem de conèixer quina és exactament la situació de la unitat familiar, especialment els seus ingressos i les seves càrregues i despeses, així com l'import de la renda i altra informació rellevant.

Joan Blanco Ginés

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS, SLP

Soc mare soltera, amb un menor a càrrec 100%, estic de lloguer, tot i que ara l'empresa on treballo ja no estem en ERTO, tinc dret a alguna ajuda amb la nova llei del lloguer?

Per part de les administracions públiques s'estableixen diferents ajuts pel lloguer, en funció del nivell d'ingressos que tingui i altres factors. Aquests ajuts també s'han estès per motiu de la pandèmia. Pot consultar si té dret a aquests ajuts en el seu ajuntament, o a la Generalitat.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS, SLP