La Inspecció de Treball i la millora de les condicions laborals

27.01.2014 | 07:10
La Inspecció de Treball i la millora de les condicions laborals
La Inspecció de Treball i la millora de les condicions laborals

Del 13 al 17 de gener s'ha celebrat la primera sessió plenària del Parlament Europeu de l'any acabat d'estrenar i en el qual tindran lloc les importants eleccions del 22 al 25 de maig als Estats membres de la Unió Europea per elegir la seva nova composició. L'agenda de treball estava carregada d'importants debats (un d'ells, i cada cop més important, el del "respecte del dret fonamental a la lliure circulació a la UE"), i també d'aprovació de diversos informes, alguns dels quals amb una indubtable importància i contingut laboral.
Vull destacar en aquest article, per la seva especial transcendència, la Resolució per la qual s'ha aprovat l'Informe elaborat prèviament per la Comissió d'Ocupació i Assumptes i que porta per títol "Inspeccions de treball eficaces com a estratègia per millorar les condicions laborals a Europa". En l'exposició de motius es destaca com diversos factors econòmics a escala global i altres organitzatius de les relacions de treball en les empreses estan debilitant la qualitat de l'ocupació a Europa, entre els quals se citen, a més de la globalització econòmica que afecta de manera general el món del treball, "la subcontractació, l'externalització, la precarietat, la intensificació del treball i la inseguretat laboral". Igualment s'emfatitza l'efecte molt nociu que té el treball no declarat i l'economia submergida, que afecta de manera molt directa col·lectius més desafavorits o amb menys protecció laboral, afirmant-se amb contundència que "tenen un impacte directe en la societat, atès que afecten les condicions de treball, la seguretat en el lloc de treball, l'explotació dels grups més febles, com els immigrants, els joves, les dones o els treballadors d'escassa capacitació o poc qualificats, i l'impagament de les contribucions als sistemes nacionals de seguretat social, cosa que repercuteix en les pensions i la cobertura social".
Se subratlla la necessitat de més i millor protecció en aquests temps de crisis i el paper fonamental que compleix la Inspecció de Treball per vetllar pel respecte i compliment dels drets; per tant, la crisi econòmica "no pot constituir un obstacle sinó un incentiu per millorar i reforçar les inspeccions de treball amb vista a assegurar la protecció dels treballadors". Igualment és molt suggeridora la proposta, en línia amb l'avançada per la Confederació Europea de Sindicats i un ampli sector de la doctrina iuslaboralista, d'anar més enllà del dret no imperatiu o soft law, al qual es refereix el document més endavant, i de reforçar els drets laborals i socials en el Dret primari de la UE, proposant-se l'adopció d'"un protocol de progrés social que salvaguardi els drets socials bàsics enfront de tota conseqüència negativa de les reformes nacionals i les mesures d'austeritat", i això unit a la tipificació del dúmping social com a delicte, de tal manera que se sol·licita "la introducció de disposicions contra el dúmping social en el Tractat, que facultin la Comissió per imposar sancions per salvaguardar-les".
En la introducció del text es constata que les Inspeccions de Treball "desenvolupen una funció fonamental en la protecció dels drets dels treballadors, ja que garanteixen la salut i la seguretat al lloc de treball i lluiten contra uns entorns de treball poc segurs, impedeixen l'incompliment de la normativa en matèria de protecció laboral i fomenten un creixement econòmic just i responsable des del punt de vista social, a més de contribuir que s'abonin realment els salaris i les contribucions socials i, amb això, que augmentin els ingressos fiscals i els dels sistemes de seguretat social, i que es garanteixi que els treballadors disposin d'una assegurança de malaltia i d'accident al lloc de treball i que cobrin unes pensions". Més endavant s'exposa que els Inspectors de Treball "desenvolupen un paper de primer ordre en la protecció dels drets dels treballadors, en impedir els abusos i fomentar el desenvolupament econòmic i social".
Em sembla interessant, i molt verídica, l'afirmació que "segueixen sorgint noves formes de relacions laborals que cada vegada són més difícils d'encaixar en la normativa vigent", així com la de l'estreta relació "entre la immigració il·legal i el treball no declarat" (per cert, el PE no respecta el seu acord d'usar l'expressió "immigració irregular" o "immigrants en situació irregular"), juntament amb les dades aportades (els documents del PE són sempre interessants, més enllà dels continguts, per les dades que aporten) que el treball no declarat "representa en l'actualitat el 18,8% del PIB a la UE-27 i més del 30% en alguns països", i que "168.000 ciutadans europeus moren cada any víctimes d'accidents o de malalties laborals i que set milions pateixen lesions degudes a accidents".
La Resolució planteja quins principis haurien de guiar l'actuació dels Estats en el seu àmbit territorial respectiu, amb la finalitat d'aconseguir que l'actuació de la IT sigui eficaç. Entre ells, es ressalta la necessària col·laboració amb els agents socials, i l'elaboració de plans d'acció nacionals per engegar un full de ruta que tendeixi, i em sembla molt important, "a la consolidació de la cohesió social i, en general, de la justícia laboral en el lloc de treball".
Es marca també l'objectiu d'aconseguir, d'acord amb les Recomanacions de l'Organització Internacional del Treball, que hi hagi un inspector per cada 10.000 treballadors, i també el de "reforçar les sancions contra les empreses que no respectin les seves obligacions en matèria de drets fonamentals (salaris, jornada laboral i salut i seguretat a la feina)", havent de ser les sancions en aquests casos "efectives, dissuasòries i proporcionades" (la mateixa terminologia usada en algunes Directives); és a dir, les sancions s'han de concebre jurídicament de tal manera que "garanteixin que els empresaris no poden obtenir cap benefici de l'elusió dels acords salarials o de la legislació o normativa vigents". La preocupació del PE per aconseguir que les sancions siguin eficaces es reitera més encara al referir-se la Resolució a la protecció dels drets a la seguretat i salut a la feina, ja que demana als Estats membres que revisin els seus sistemes de fixació de sancions "perquè el nivell de la multa sigui proporcional als danys i que garanteixin que estigui per damunt dels beneficis obtinguts a l'eludir les normes", a més d'emfatitzar (i que hagi de fer-se aquesta petició al segle XXI demostra que alguna cosa falla en les relacions laborals en molts Estats) que les sancions han d'aplicar-se també a les empreses "quan es descobreixi que aquestes inclouen en una llista negra a treballadors per les seves activitats com a representants sindicals o en matèria de salut i seguretat".
A més, la IT ha de vetllar per la protecció dels drets de tots els treballadors, ja prestin la seva activitat per compte d'altri o per compte propi, posant l'accent en la importància que això té per garantir la seguretat i salut dels treballadors. El PE és molt conscient dels importants ajustos (retallades) econòmics que s'estan portant a terme en molts Estats des de l'inici de la crisi, i demana que això no es concreti, "sota cap concepte, en reduccions de personal, del finançament ni de les infraestructures físiques i tècniques dels organismes d'inspecció de treball". En resum, un document que posa l'accent en la protecció de les persones treballadores. No és poc en els temps que corren.

Enllaços recomanats: Premis cinema