La nova Llei de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

10.08.2015 | 08:50
La nova Llei de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El BOE del dia 22 de juliol va publicar la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb entrada en vigor l'endemà de la publicació. Destaco en aquest article alguns dels seus continguts més rellevants.

El títol I està dedicat al sistema de la ITSS, tractant en primer lloc la seva definició i objecte, conceptuant la ITSS com a "servei públic al qual correspon exercir la vigilància del compliment de les normes de l'ordre social i exigir les responsabilitats pertinents, així com l'assessorament i, si escau, conciliació, mediació i arbitratge en aquestes matèries, el que s'efectuarà de conformitat amb els principis de l'Estat social i democràtic de Dret que consagra la Constitució Espanyola, i amb els convenis nombre 81 i 129 de l'Organització Internacional del Treball", i regulant a continuació els seus principis ordinadors, dels quals vull destacar el d'"unitat de funció i d'actuació inspectora en totes les matèries de l'ordre social, en els termes que estableix aquesta llei, sense perjudici dels criteris d'especialització funcional i d'actuació programada".

La llei crea dues escales dins del cos de subinspectors laborals, la d'Ocupació i Seguretat Social (que no és altra que l'actual cos de subinspectors), i la de Seguretat i salut laboral "amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals", canvi que es justifica en el preàmbul de la norma perquè "permetrà ampliar i reforçar l'actuació de la Inspecció en la matèria", i per tractar-se "d'una mesura de racionalitat i millora organitzativa que redundarà en més eficàcia i suposarà donar una més ràpida resposta als requeriments de la societat en qüestions que afecten la vida i la salut dels treballadors". Atesa la diversitat de funcions d'ambdues escales, la mobilitat entre elles només es pot produir quan es disposi de la titulació requerida i se superi el corresponent procés selectiu, i cal destacar que les noves regles per a l'accés a l'escala d'Ocupació i Seguretat Social s'ajornen en la seva entrada en vigor fins l'1 de gener de 2019, però no passa el mateix per a l'accés a l'escala de Seguretat i salut laboral.

El capítol III del títol I regula els drets i deures del personal de la ITSS, que són els de caràcter individual i col·lectius "establerts amb caràcter general per als empleats públics". Són objecte de regulació els seus deures i el codi de conducta, el deure de sigil i les incompatibilitats, i la formació, promoció i participació en objectius. La pertorbació "en la menor mesura possible" del desenvolupament de les activitats del personal inspeccionat quan la ITSS dugui a terme la seva activitat no implicarà ni suposarà cap minva en l'exercici de la seva autoritat ni tampoc del compliment dels seus deures.

El títol II està dedicat al funcionament del sistema, i tracta en el capítol I les funcions de la ITSS, determinant el contingut de la funció inspectora, que serà el de "vigilància i exigència del compliment de les normes legals, reglamentàries i del contingut dels acords i convenis col·lectius "en els àmbits del sistema de relacions laborals, prevenció de riscos laborals, Sistema de la Seguretat Social, ocupació, migracions, cooperatives i altres formes d'economia social, i amb una clàusula oberta que permet incloure en la seva esfera competencial "qualsevol dels altres àmbits la vigilància la qual s'encomani legalment a la Inspecció de Treball i Seguretat Social". També se li atribueix la funció d'assistència tècnica, especialment a les pimes, i de conciliació, mediació i arbitratge.

La norma aborda les facultats dels ITSS per a l'exercici de les seves competències, quines són les funcions dels subinspectors laborals i als quals s'atribueixen noves competències en matèria de comprovació del compliment de les normes sobre admissió al treball per raó de l'edat i també de la normativa sobre "modalitats contractuals, contractes de durada determinada i temporals" (art. 14.2, apartats bic); les garanties de què disposen en l'exercici de la seva funció inspectora, l'auxili i col·laboració que han de prestar altres autoritats públiques i els qui en general exerceixin funcions públiques, la col·laboració que per la seva part ha de prestar la ITSS a altres administracions públiques, els agents socials, i a les autoritats inspectores d'altres estats de la Unió Europea, i la col·laboració que els empresaris, els treballadors, els representants dels dos i tota persona natural o jurídica ha de prestar als funcionaris de la ITSS en l'exercici de la seva activitat.

El capítol II està dedicat a les actuacions de la ITSS, estipulant quin és el seu àmbit d'actuació (en general, i sense perjudici de la seva major concreció en el mateix apartat, s'estén "a les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, a les comunitats de béns o altres entitats sense personalitat jurídica, com a subjectes obligats o responsables que siguin del compliment de les normes de l'ordre social... "). El text contempla en el seu art. 20, les normes generals, l'origen de les actuacions de la ITSS i la condició d'interessat, havent de destacar que el denunciant no té aquesta condició, "si bé tindrà dret a ser informat de l'estat de tramitació de la seva denúncia, així com dels fets que s'hagin constatat i de les mesures adoptades al respecte únicament quan el resultat de la investigació afecti els seus drets individuals o col·lectius reconeguts per la normativa corresponent a l'àmbit de la funció inspectora", i que els representants unitaris o sindicals dels treballadors tindran dret a "ser informats de l'estat de tramitació de les denúncies presentades pels mateixos en l'àmbit de la seva representació, així com dels fets que s'hagin constatat i de les mesures adoptades al respecte".

Finalment, les modalitats i documentació de l'actuació inspectora són regulades en l'art. 21, i les mesures que es derivin de la seva activitat en l'art. 22, sense que al meu parer hi hagi modificacions d'importància pel que fa al marc normatiu vigent. L'art. 23 estableix la presumpció de certesa de les comprovacions inspectores, o més exactament dels fets constatats pels funcionaris de la ITSS que es formalitzin en actes d'infracció i liquidació, i això sempre que, òbviament, s'observin en la seva actuació "els requisits legals pertinents" i sense perjudici de "les proves que en defensa dels respectius drets o interessos poden aportar els interessats". Per fi, l'art. 24 acull la regulació de la informació del sistema de la ITSS, i s'ha de garantir en el seu tractament "la unitat i integració de la informació, la interoperabilitat, la interconnexió i l'accés a la mateixa a les diferents administracions públiques en funció de les matèries objecte de seva competència, en els termes que estableix aquesta Llei i la seva normativa de desenvolupament".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema