Retorn a l'activitat, Retorn a les aules

07.09.2015 | 00:00
Retorn a l'activitat, Retorn a les aules

toca ja anar pensant en el nou curs 2015-16 i preparar i posar al dia tots els materials de treball que utilitzem en l'activitat docent. En l'àmbit o pla normatiu, hi ha hagut una allau de canvis durant els mesos més recents i tots ells han de merèixer atenció, amb més o menys detall, en les guies didàctiques d'ús per a les explicacions; pensem en la nova Llei ordenadora del sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la Llei per la qual es regula el sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, i en la Llei per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social, així com en la imminent aprovació del projecte de llei de societats laborals i participades.
Però encara més rellevant és tenir en consideració que les normes més importants que són objecte d'explicació en les diverses assignatures que expliquen les relacions laborals en els diferents graus universitaris (Llei de l'Estatut dels treballadors, Llei general de la Seguretat Social, Llei d'Ocupació, Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei d'Empreses de treball temporal, i Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic) han de ser objecte de refosa, segons el que disposa la Llei 20/2014 de 29 d'octubre, amb la data límit del 31 d'octubre. Fins al present he tingut coneixement de tres esborranys de textos refosos, en concret de les tres primeres, per la qual cosa resulta més que raonable pensar que la tasca refonedora arribarà a bon port, si no en totes les normes referenciades sí en la seva major part, amb la qual cosa lògicament el professorat i l'alumnat hauran d'estar pendents d'aquests canvis, que certament seran formals en gran mesura (parlem de refosa) però que en qualsevol cas obligaran a treballar amb nous materials legislatius a partir del mes de novembre.
En l'àmbit o pla "pràctic", és a dir, en la preparació de les activitats i casos pràctics, cada vegada més importants per a la valoració final del curs, cal prestar atenció a la nova (quan n'hi hagi) jurisprudència del Tribunal Suprem, a les cada vegada més rellevants aportacions per al Dret Social de les sentències (i també algun auto) del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no convé ?obli?dar l'actualització (que no vol dir millora en termes de protecció dels drets laborals) de la doctrina del Tribunal Constitucional, i apropar-se quan sigui convenient a les aportacions (moltes, variades i en alguns casos brillants) de l'Audiència Nacional i dels tribunals superiors de justícia, sense oblidar les aportacions "de trinxera" dels jutjats socials i de les resolucions administratives derivades de l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social encarregada de vetllar pel compliment de la normativa laboral en el seu sentit més ampli.
Però, a més d'actualitzar la normativa, la jurisprudència i les resolucions de les administracions públiques (i cito en plural per ser les comunitats autònomes les competents en matèria d'execució de la normativa laboral i també perquè dues d'elles, Catalunya i el País Basc, tenen assumides funcions i competències en matèria de ITSS), és important que les activitats i casos pràctics que es plantegin per resolució de l'alumnat estiguin propers a la realitat, que no siguin mers exercicis teòrics "reconvertits" en un ?exer?cici anomenat pràctic. Estic orgullós d'haver iniciat aquesta línia de treball en el ja molt llunyà 1982 amb altres companys a la Universitat de Barcelona, i haver-la continuat després, i expandit a altres universitats catalanes, en les universitats en què he impartit docència, la de Girona des 1993-2007 i l'Autònoma des de 2007 fins al present. Els llibres de casos pràctics editats des d'aquella primera data són una bona mostra del treball d'un ampli nombre de professores i professores en aquesta línia.
No ens falten casos reals de molt interès. Per posar alguns exemples, només cal pensar en el control per part de l'empresa de les eines informàtiques que utilitza el treballador en la seva activitat laboral, la (no) existència de relació jurídica laboral d'un alt càrrec d'un partit polític que va estar (segons les sentències dictades) percebent una remuneració econòmica durant diversos mesos sense ser treballador de l'empresa, l'acte dictat per l'Audiència Nacional que va suspendre l'exercici del dret de vaga dels treballadors futbolistes amb motiu de la convocatòria efectuada abans de les dues jornades finals del calendari 2014 -15, i el reglament de règim intern d'un club de futbol de segona divisió amb limitacions sobre la imatge dels jugadors. I a partir d'aquí, afegeixin, i segur que seran molts, tots els casos que considerin rellevants.
I tot això, sense oblidar casos pràctics de molt interès per dur-los a terme de forma interdisciplinària. Cal pensar en l'anomenat "cas Uber" (o més exactament cas "Uberpop"), que a Espanya ha merescut l'atenció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en l'àmbit laboral i dels jutjats mercantils en aquest àmbit, amb plantejament de més d'una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sense oblidar a més el debat sobre el compliment o no de la Llei d'ordenació del transport terrestre, qüestió sense dubte, la de regulació, que interessaria el dret administratiu. Seria certament molt interessant, tant per al professorat com per a l'alumnat, una activitat pràctica amb la presència de professorat de les disciplines esmentades, és a dir, de DTSS, Dret Mercantil, Dret de la Unió Europea i Dret Administratiu, com a mínim, en el qual s'abordessin totes les qüestions jurídiques que suscita l'anomenat "Cas Uber", sense oblidar altres aportacions de disciplines econòmiques per examinar si ens trobem en un supòsit d'allò que s'ha anomenat economia col·laborativa o bé davant d'un supòsit ordinari d'economia de mercat amb ànim de lucre i que pretén alterar, en el seu propi benefici, les regles reguladores de les diferents branques de l'ordenament jurídic que li siguin d'aplicació. I posats ja a demanar o desitjar, seria molt útil que un professor nord-americà ens expliqués com s'està plantejant el conflicte en seu judicial entre els conductors d'Uber i l'esmentada empresa, i el reconeixement de la seva condició de treballadors per compte aliè que ha efectuat un tribunal de l'Estat de Califòrnia el passat mes de juny i els importants debats que segueix havent-hi sobre aquest cas, i la possibilitat d'acudir a l'acció col·lectiva tal com ha estat reconeguda en sentència d'u de setembre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema