El Departament d'Educació de la Generalitat ha creat un pla pilot en escoles públiques de Barcelona, el Baix Llobregat, Girona i Tarragona per impartir la matèria de Religió Islàmica durant aquest proper curs 2020-2021.

El pla pilot, que Educació va publicar ahir a forma de resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), preveu que Religió Islàmica s'imparteixi preferentment en el primer curs de l'educació primària i a primer d'ESO.

«Un cop atesa aquesta preferència, si el professorat que imparteix la matèria Religió Islàmica té horari disponible, es podrà impartir en altres cursos, començant pels més baixos fins a esgotar l'horari lectiu d'aquest professorat», segons preveu el pla.

El departament que dirigeix Josep Bargalló al·lega que hi ha «dos grans reptes que cal afrontar des de la gestió pública del fet religiós: la garantia dels drets de llibertat religiosa i el manteniment de la cohesió social».

La resolució que va publicar ahir al DOGC recorda que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que les mares i els pares tenen garantit «el dret que els assisteix que els seus fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb les seves conviccions als centres educatius de titularitat pública, en on l'ensenyament és laic».

Dret de l'alumnat

El pla pilot s'ajusta al que disposa l'Acord de cooperació entre l'Estat espanyol i la Comissió Islàmica d'Espanya, que garanteix l'exercici del dret dels alumnes musulmans a rebre ensenyament religiós islàmic als centres educatius públics en els nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat.

Aquest ensenyament religiós islàmic serà impartit per professorat designat per les comunitats que pertanyen a la Comissió Islàmica d'Espanya, i a Catalunya s'implanta aquest curs en quatre àrees educatives de Catalunya: el Consorci d'Educació de Barcelona i els Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat, a Girona i a Tarragona.

Cada àrea educativa disposarà d'un docent per atendre centres de primària i secundària, segons les peticions de Religió Islàmica que hagin formalitzat pares, mares o tutors legals dels alumnes en la matrícula d'aquest curs escolar.

Igual que amb religió catòlica

El pla estableix que «per organitzar grups de la matèria Religió Islàmica cal seguir els mateixos criteris utilitzats en l'atenció a l'alumnat que ha sol·licitat la matèria Religió Catòlica», i el nombre màxim d'alumnes per grup haurà de ser «el que està establert en la normativa vigent per a l'etapa corresponent».

Les direccions dels serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona seran els encarregats de resoldre les qüestions que puguin sorgir en l'aplicació del pla pilot.

El currículum de la matèria Religió Islàmica està definit pel Govern espanyol, mitjançant diverses resolucions que recullen, entre d'altres coses, que l'ensenyament de Religió Islàmica «ha de reflectir les llengües i cultures de les famílies musulmanes a Catalunya, així com la realitat que engloba musulmans i no musulmans, a homes i dones de diferents procedències geogràfiques i culturals, amb la finalitat de transmetre a l'alumnat la perspectiva d'inclusió i l'educació en la diversitat».

Els professors de Religió Islàmica hauran de tenir una titulació acadèmica igual o equivalent a l'exigida per poder exercir com a professor d'altres àrees o matèries.