La fundació Carl Faust, propietària del bosc de Sant Joan de Blanes, disposa d'un estudi topogràfic que demostra que el consistori està infravalorant el valor de les 8 hectàrees que haurà d'expropiar. Es tracta d'un estudi bàsic per determinar el preu d'aquesta finca, que s'ha elaborat realitzant 200 medicions als 8.0875,53 metres quadrats de terreny.

Sense disposar de cap estudi topogràfic, el govern de Blanes (CiU, PDB, PP) considera que la finca de la fundació està situada en "un terreny amb pendent molt pronunciat, aproximadament d'un 60% de pendent en la vessant est de la muntanya, i superior al 80% en la vessant nord". En canvi, l'anàlisi topogràfic que l'empresa Infraplan ha realitzat a la fundació Carl Faust contradiu les mesures del consistori i demostra que tan sols un 5% de les vuit hectàrees té un pendent superior al 80%. Així mateix, constata que només un 21,5% de la propietat té un desnivell superior al 60%.

El director de la fundació, Jordi Masbernat, sospita que el govern està "devaluant a propòsit" el terreny. Remarca que mentre la taxació efectuada per una empresa aliena al patronat de l'entitat fixa el preu de la finca en 25 milions d'euros -sense incloure-hi el valor dels arbres-, l'Ajuntament considera que en val 2,6, tot i que inicialment assegurava que no en costava més d'1,3.

La sospita de Masbernat es veu reforçada si es té en compte que l'última oferta de l'Ajuntament per compensar l'expropiació de les vuit hectàrees era entregar a la fundació un terreny de només 2.200 metres quadrats al costat del centre d'atenció primària de la Plantera on s'hi podria edificar. Aquesta permuta, però, també minusvalorava el valor del terreny perquè ni era proporcional al nombre de metres a expropiar ni havia tingut en compte el valor afegit del bosc. I és que és necessari mencionar que el valor d'una parcel·la de terreny ve donat tant per l'ús que es fa d'aquesta com pel que es fa a les finques que l'envolten. En el cas del bosc de Sant Joan, i com reconeix l'Ajuntament en el seu informe, hi ha "una urbanització dels anys 70, per a edificacions de cases aïllades".

La fundació Carl Faust porta invertits més de 16.500 euros en la realització d'estudis que demostren que la valoració de la finca feta per l'Ajuntament és inferior al seu cost real. Per aquest motiu, l'entitat ha sol·licitat que sigui un jutge qui dictamini el preu de la propietat.

En aquest punt és precís recordar que la finca del jardí botànic Pinya de Rosa va ser adquirida per un particular que va desemborsar 24 milions tot i tractar-se d'un paratge integrat dins un pla d'espais d'interès natural (PEIN).