Les comarques gironines continuen guanyant beneficiaris de la llei de la dependència i tanquen el primer semestre de l'any amb 15.650 dependents, una xifra similar a la que hi havia a principis del 2013, abans que es frenés el desplegament del sistema d'ajuts.

Després que la concessió d'ajudes a gironins en situació de dependència per fer les seves activitats bàsiques diàries repuntés durant el 2017, en aquests sis primers mesos del 2018 el creixement s'ha mantingut i ara hi ha 782 persones més dins el sistema que al desembre, un 6,56% més.

Així, si a finals del 2017 eren 14.868 els beneficiaris de la llei a les comarques de Girona, entre els mesos de gener i juny s'ha arribat a 15.650: 326 persones s'hi han incorporat durant el primer trimestre i 456 més en el segon, segons les dades que publica cada tres mesos el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

I és que durant el 2017 el Departament va atorgar 1.201 subvencions més que un any abans, una puja que desencallava el desplegament de la llei que entre 2015 i 2016 havia quedat estancat, tal com posa de manifest que entre un any i l'altre només va augmentar en 71 persones el nombre de dependents a Girona.

En els anys precedents, des de finals del 2012, quan eren 15.730 beneficiaris el volum de perceptors d'ajuts a la demarcació no havia deixat de disminuir de forma progressiva.

Pel que fa a la distribució territorial de les ajudes de la dependència a Girona, es manté la mateixa proporció que un trimestre enrere. Això vol dir que el Gironès continua essent la comarca gironina on hi ha més persones beneficiades per la llei (3.703), seguida de la Selva (3.174), l'Alt i el Baix Empordà (amb 2.703 i 2.638 persones, respectivament), la Garrotxa (1.387), el Ripollès (825), el Pla de l'Estany (932) i la Cerdanya (288).

En relació amb el conjunt de Catalunya, Girona és la segona demarcació en nombre de beneficiaris de la Dependència, només per darrere -i a molta distància- de la més poblada, Barcelona, que n'acumula 118.632. La segueixen, de prop, les comarques de Tarragona i de Lleida; amb una xifra molt inferior a la de les Terres de l'Ebre.

El còmput global de Catalunya mostra la mateixa línia ascendent, tot i que en un percentatge inferior al de la demarcació, ja que en els tres primers mesos de l'any les estadístiques de la conselleria mostren un increment del 3,66% a Catalunya. Al conjunt del país, el nombre de perceptors de subvencions ha passat de 160.891 a 31 de desembre del 2017 a 166.777 a finals de juny, és a dir, 5.886 persones més.

El domini de les dones, que perceben el 66% d'aquest tipus d'ajudes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es manté inamovible en el balanç trimestral respecte al de finals del 2017. Actualment hi ha 109.466 catalanes percebent algun ajut del sistema de la dependència, per les 105.791 que en rebien finals d'any.

Pel que fa als homes, continuen representant el 34% dels destinataris de les subvencions de la llei de la dependència: ara són 57.311 pels 55.100 de finals del 2017.

El grau moderat, a l'alça

Seguint amb la tendència dels últims anys, el grau de dependència amb què s'ha reconegut més persones a Catalunya és el moderat, el Grau I, l'únic que ha tancat el trimestre amb més beneficiaris que el període anterior. S'hi han incorporat 4.240 persones entre els mesos d'abril i juny, passant de les 43.093 que tenia comptabilitzades la Generalitat en el primer trimestre a les 47.334 amb què va tancar el mes de juny.

El nombre de ciutadans que s'han incorporat en aquest primer grup de dependents no ha parat de créixer des de l'estiu de 2015, quan després d'anys de retards del Govern de l'Estat en la dotació de recursos per cobrir la llei de la dependència, aquest col·lectiu va poder entrar en el sistema.

En canvi, la situació al juny en els altres dos tipus de dependència, els grups II (severa) i III (qualificat de gran dependència) és que ara hi ha menys beneficiaris que fa tres mesos.

En el cas del segon grup, el de la dependència que l'administració tipifica de moderada, en els darrers tres mesos s'ha reduït en 438 beneficiaris, passant de 74.554 a 74.116. El Grau III, que determina una pèrdua total d'autonomia mental o física, també ha perdut beneficiaris -ha tancat la primera meitat de l'any amb 588 perceptors d'ajuts menys- i ara n'hi ha 45.327.