L'actual Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per unes actes de liquidació i infracció corresponents a la no declaració per part de l'anterior equip de govern de quatre càrrecs que rebien una mensualitat que no corresponia amb la posició que exercitaven. La Tresoreria General de Seguretat Social va emetre el febrer passat una acta de liquidació valorada en 37.015,15 euros que corresponia a les quotes acumulades a quatre membres de l'anterior equip de govern de CiU. Per altra banda, Inspecció de Treball i Seguretat Social analitza els tres anys d'exercici polític dels quatre membres i valora que les quanties que rebien no corresponien a les seves tasques declarades, concloent que aquesta actuació correspon a una infracció valorada en 17.505,60 euros. El secretari municipal actual, Josep Carreras, confessa que el consistori va pagar immediatament l'acta de liquidació i el recàrrec, fent que la sanció de 17.505,60 euros es quedés reduïda a la meitat, condició determinada per llei, i acabés significant 8.752,80 euros.

Els càrrecs investigats corresponen al primer i segon tinent d'alcalde, al regidor de Serveis i de Cultura de l'anterior equip de govern. La Seguretat Social va emetre una primera acta de liquidació el 22 de febrer on es reclamava pagar un import de 30.846,02 euros, més un recàrrec de 6.169,13, corresponent al període comprès entre el 2013 i 2015 dels càrrecs que no es van donar d'alta degudament a la Seguretat Social en el seu moment. La suma s'havia d'entregar a l'entitat financera indicada, en aquest cas, el Banc Bilbao Biscaia Argentària.

Quatre casos d'infracció

Per altra banda, Inspecció de Treball i Seguretat Social va emetre el 28 de febrer una acta d'infracció corresponent a la manca de declaració de quatre càrrecs de l'anterior govern convergent. Segons el document, «s'inicien actuacions inspectores en relació amb l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls en establir-se la possibilitat que els membres electes puguin haver percebut retribucions en règim de dedicació exclusiva o parcial [...]». Es va demanar que el 5 de desembre de 2017 s'entregués un conjunt de documentació però l'actual alcalde no ho va donar. Per aquest motiu, es va sol·licitar informació a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relativa als exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016. «Consultada en el Sistema de Gerència Informàtica de la Tresoreria General de la Seguretat Social la vida laboral dels treballadors ressenyats, es conclou que cap d'ells, excepte l'alcalde Jordi Corominas Ribas, que consta d'alta per l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls des del 23 de juny de 2011 al 13 de juny de 2015, es trobava en els exercicis 2013, 2014, 2015 d'alta en el Règim General de la Seguretat Social com a treballadors de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls» en les posicions que en teoria desenvolupaven.

Segons les bases actuals, el sistema de remuneració dels membres de les corporacions locals es divideix en tres categories: «Les retribucions per l'exercici dels càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial, l'assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats, i les indemnitzacions com a compensació econòmica de les despeses justificades ocasionades per l'exercici del càrrec. En l'aspecte legal, 'les indemnitzacions' responen al rescabalament de les despeses efectivament ocasionades en les tasques desenvolupades, les quals han d'estar justificades documentalment, igual que les 'assistències' pels càrrecs sense dedicació, però en aquests casos els membres electes a dalt indicats, les quanties les perceben de forma periòdica i mensual i per uns mateixos imports» per tant, «ens trobem davant de retribucions en règim de dedicació exclusiva o parcial», no declarades com a tal.

A continuació, el document aclareix que «els corporatius sense dedicació exclusiva ni parcial -com seria el cas- no podrien percebre retribucions fixes o periòdiques, sinó només assistències per la concurrència efectiva a les sessions i indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec». En el document figuren els sous mensuals de cada càrrec entre el 2013 i el 2015, tenint en compte que en cap moment es va realitzar una declaració en règim de dedicació exclusiva o parcial. Inspecció detalla que «la mencionada infracció està tipificada i qualificada, preceptivament, com a greu en virtut del que es disposa en l'article 22.2 de la Llei d'Infraccions i Sancions». Finalment, Inspecció va decidir imposar la multa de 17.505,60 euros corresponents al reglament per a la «lluita contra l'ocupació irregular i el frau en la Seguretat Social», que es va reduir a la meitat.

Veu de l'exalcalde

L'anterior alcalde en actiu durant els tres anys investigats, Jordi Corominas, apunta que «jo sempre he estat d'alta a la Seguretat Social, els regidors cobraven per assistència a la reunió, ells no tenien nòmina». Corominas reconeix la sanció que fa uns mesos se li va posar al consistori i afegeix que «els regidors d'aquesta legislatura no cobren, inclús l'alcalde tampoc».