La Diputació de Girona destina prop de cinc milions d'euros a pal·liar els efectes del temporal Gloria.

Dos milions d'euros estan destinats als ajuntaments i 2,7 milions al Parc Natural i Biosfera del Montseny, la xarxa viària i les vies verdes de Girona. Uns diners que serviran per pal·liar els efectes ocasionats pel gran temporal que va tenir lloc la setmana del 20 de gener i que va produir afectacions a tota la demarcació de Girona.

Aquest fenomen meteorològic advers va provocar el desbordament de rius i rieres, entre els quals es troba el riu Ter, a causa de l'acumulació d'aigua del temporal i va ocasionar nombrosos desperfectes en el litoral català.

Davant d'aquesta situació d'emergència, la Diputació de Girona ha volgut donar el seu suport als ajuntaments i contribuir-hi a través de la creació d'aquests expedients de crèdit extraordinaris amb l'objectiu de proveir de recursos econòmics el territori gironí i així fer front conjuntament a aquesta situació excepcional. Es tracta d'actuacions urgents que s'havien d'atendre amb celeritat i que no es podien demorar fins a l'exercici següent.

Suport als ajuntaments gironins

L'expedient de crèdit extraordinari més recent va ser aprovat en la sessió plenària del 24 de març. Dels més de set milions d'euros extraordinaris aprovats en aquest nou crèdit, dos milions d'euros es destinaran íntegrament als ajuntaments, atès que l'ens supramunicipal té com una de les seves funcions principals l'assistència econòmica als municipis i el suport a la prestació adequada dels seus serveis mínims.

La concessió d'aquestes subvencions, en règim de competència competitiva, es vol coordinar amb les línies de subvenció que aprovi la Generalitat de Catalunya, segons informa l'ens provincial en un comunicat, i anirà destinada als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades incloses en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits.

Actualment, la modificació de crèdit està pendent d'exposició pública. Un cop finalitzi aquest període, que és de quinze dies hàbils, l'ens dotarà de crèdit les aplicacions pressupostàries corresponents.

Vies Verdes i Montseny

Per altra banda, l'expedient de crèdit extraordinari aprovat al ple de febre aporta un total de 2,7milions d'euros per pal·liar els efectes del temporal Gloria en l'àmbit d'actuació de la Diputació de Girona.

Aquestes ajudes, que ja s'han començat a tramitar, estan distribuïdes de la manera següent: el 42,4 % de l'import és destinat a reparar les afectacions en les rutes del Consorci de les Vies Verdes de Girona; el 41 %, a les emergències en la xarxa viària gestionada per l'ens supramunicipal, i el 16,6 % restant, per a la reparació de les carreteres que formen l'àrea gironina del Parc Natural del Montseny.

Concretament, un import d'1,1 milions està dedicat a reparar els danys més importants a les vies verdes de Girona. Aquestes afectacions s'han centrat en sis punts principals: la reconstrucció del pont d'Anglès - la Cellera (552.800 €), arranjament de forats i reposició de sauló en més de 20 quilòmetres al llarg de les rutes (360.000 €), condicionament del ferm formigonat a la Cellera de Ter (105.000 €), reparació de la plataforma de la via verda al Pasteral (85.000 €), retirada de les esllavissades de terres, vorals, i arbres a la Ruta del Ferro i del Carbó així com a la Ruta del Carrilet I (28.000 €), i reposició d'esculleres i murs de contenció que van quedar desplaçats (25.000 €).

En aquests moments les gestions o treballs necessaris per resoldre totes les afectacions es troben iniciades, tot i que s'han hagut d'aturar temporalment a causa de l'estat d'alarma establert per l'emergència sanitària produïda per la COVID-19.

Per altra banda, un import d'1,12 miliond euros ha estat utilitzat per a les emergències en la xarxa viària gestionada per la Diputació. Fins a un total de 91 carreteres van patir danys de diversa consideració produïts pel temporal Gloria. Aquests danys van requerir una actuació immediata per garantir la seguretat viària (esllavissades, soscavacions, aterraments, problemes en el drenatge, etcètera).

Actualment es duen a terme diverses obres d'emergència a causa dels efectes del temporal Gloria a les carreteres GI-551 (de Sant Hilari Sacalm a Santa Coloma de Farners), GI-542 (Osor), GIV-5201 (de Viladrau a Sant Marçal de Montseny), GI-7525 (d'Amer a Sant Martí Sacalm) i GIV-5441 (d'Espinelves a la BV-5201 a Sant Sadurní d'Osomort). Es tracta d'estabilitzacions de talussos, podes i reparacions d'elements de drenatge de les carreteres (obres de drenatge, passos salvacunetes o ponts).

Totes aquestes obres han quedat temporalment aturades per l'estat actual d'alarma, a excepció de la que s'està realitzant a la GIV-5441, a Espinelves. Els treballs d'emergència en aquesta carretera, que es centren en la restitució d'un talús inestable amb un mur d'escullera, no es poden aturar atès que hi ha un elevat risc de seguretat viària per als usuaris. Si no s'executés podria haver-hi afectacions importants a la calçada: enfonsaments o soscavacions.

Finalment, un total de 450.000 euros estan destinats a la restauració dels camins estratègics per a la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, del qual la Diputació de Girona és cogestora juntament amb la Diputació de Barcelona. Arran del temporal, 165 quilòmetres de la xarxa viària bàsica del Parc Natural es van veure greument afectats

Aquestes ajudes es canalitzaran a través dels ajuntaments afectats mitjançant una subvenció directa ls ajuntament de la zona.

Els municipis afectats disposen de la documentació relativa a les afectacions i dos d'ells ja han redactat les memòries valorades i han tramitat la sol·licitud d'ajuts a la Diputació de Girona.