Les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les de Lleida i Tarragona i el suport de la Generalitat, han creat l'aplicació Sitmun-Vespa Asiàtica, per establir un registre de dades i informació territorial sobre aquesta espècie invasora. L'eina estarà a disposició dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals en una primera fase. L'objectiu és potenciar i unificar la informació sobre la detecció de nius de la vespa asiàtica en l'àmbit local i facilitar la tasca de gestió territorial municipal. Girona i Barcelona són les províncies més afectades per aquesta espècie.

El Sitmun (Sistema d'Informació Territorial Municipal) és una plataforma pública que permet visualitzar i gestionar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació geogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis. També permet visualitzar i relacionar dades de temàtiques diferents en un únic mapa, amb informació oficial.

El sistema té un gran volum d'informació geogràfica que permet veure, analitzar, planificar i gestionar el territori. Inclou diferents fonts d'informació generades pels departaments interns de les quatre diputacions, els ens locals i altres organismes oficials que elaboren cartografia en l'àmbit de les seves competències.