En els últims anys, i de manera destacada durant el període de la pandèmia de la covid-19, s’ha evidenciat un augment dels casos diagnosticats de trastorns de conducta alimentària (TCA), en especial a les dones adolescents i joves, d’entre 12 a 25 anys.

Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de 2020, 85.397 persones declaren tenir un TCA. Les dades de l’ESCA indiquen que l’1,4% de les dones de 15 anys i més declaren haver patit anorèxia alguna vegada, el 0,6% en els darrers 12 mesos. I en l’1,2% dels casos, han estat diagnosticades per un metge o metgessa. El 0,8% de les dones de 15 anys i més declaren haver patit bulímia alguna vegada, el 0,1% en els darrers 12 mesos.

Pel que fa a la prevalença de TCA en el 2021, els 4.461 casos atesos suposen un increment del 61,1% respecte al 2018. D’aquests 4.461, el 47,5% són nous casos i el 92% correspon a dones. Els 504 casos de TCA atesos als hospitals de dia de Catalunya suposen un 9,9% del total de casos atesos.

Les unitats d’expertesa en TCA (UTCA), l’any 2021, van atendre 646 persones amb un diagnòstic de TCA. El 55% eren persones de més de 10 anys d’edat. Els 714 ingressos del 2021 en hospitals d’aguts suposen un increment del 58,7% respecte al 2018.

Per tot això, el Departament de Salut impulsa a Catalunya una atenció més resolutiva i equitativa amb l’activació del Pla de xoc 2023-2024 per millorar l’atenció, detecció, diagnòstic i la prevenció dels TCA (anorèxia i bulímia, principalment). 

El nou Pla de xoc millorarà l’atenció als casos lleus de TCA amb la incorporació de la figura del professional referent clínic de TCA a tots els centres de salut mental de Catalunya (CSM, 126): tant als d’adults (CSMA, 74) com als infantils i juvenils (CSMIJ, 52).

A més, els procediments terapèutics dels CSMIJ i els CSMA per als casos de TCA, i d’acord amb el model d’atenció de Catalunya, inclouran des d’ara la primera visita preferent als 15 dies, atenció psicoterapèutica cada 15 dies durant els primers 3-4 mesos, supervisió nutricional i atenció familiar. 

Per fer-ho possible, es dotarà els CMS d’un reforç de professionals progressiu durant el període 2023-2025, tenint en compte la dotació actual dels CSM i els territoris amb major desigualtat socioeconòmica. La incorporació d’aquests professionals serà d’1 facultatiu i 1 tècnic mitjà per cada 100.000 habitants d’adults en els CSMA; i d’1 facultatiu i 1 tècnic mitjà per cada 25.000 habitants de població infantil i juvenil en els CSMIJ. 

A la pràctica, es tractarà d’una incorporació de 104 professionals, prioritzant l’atenció infantojuvenil. Aquests professionals seran 52 facultatius més 52 professionals de la infermeria, treball social i terapeutes ocupacionals.

Més places hospitalàries

Pel que fa als casos moderats de TCA, el Pla de xoc ampliarà el nombre de places d’atenció hospitalària –tant d’adults, com d’adolescents i infants–, de les 30 disponibles actualment fins a les 115 places que s’espera haver desplegat a finals del 2025, distribuïdes a tot Catalunya per garantir l’equitat territorial. La previsió és incrementar una trentena de places els anys 2023 i 2024, respectivament, i més d’una vintena el 2025.

Juntament amb les noves places, Salut desplegarà també els programes d’atenció als TCA a tots els hospitals de dia comunitaris, que oferiran programes terapèutics específics que incloguin seguiment psiquiàtric, atenció psicològica, intervencions sobre hàbits alimentaris, imatge corporal, distorsions cognitives, regulació emocional amb atenció tant individual com grupal, i intervencions específiques a l’entorn familiar.

Girona es manté amb una sola unitat d’expertesa

Pel que fa als casos greus, entre les mesures destacades d’aquest pla urgent hi ha la consolidació i desplegament a tot el territori de les unitats d’expertesa en TCA (UTCA) que ubicades als hospitals. En aquests moments n’existeixen 8 (2 RS Barcelona Ciutat, 2 RS Metropolitana Nord, 2 RS Metropolitana Sud, 1 RS Camp de Tarragona i 1 RS Girona), i amb el nou pla es preveu la creació progressiva de 3 noves UTCA, a la RS Lleida, RS Catalunya Central i RS Alt Pirineu-Aran, cosa que implicarà el desplegament de les UTCA a totes les regions sanitàries, per garantir una atenció més equitativa. Igualment, totes les UTCA incrementaran la dotació de professionals amb la incorporació d’1 facultatiu i d’1 tècnic mig per unitat, per ampliar la seva cartera de serveis i fer atenció intensiva a domicili