13 de gener de 2018
13.01.2018

Què són els inversors institucionals?

13.01.2018 | 00:24

El lèxic econòmic utilitzat a les finances personals inclou conceptes fonamentals per als nostres estalvis. L'inversor institucional és prova d'això, ja que està estretament relacionat amb plans de pensions, fons d'inversió, entitats financeres i fins i tot amb les asseguradores. De forma genèrica, podem definir inversor institucional com tota entitat que agrupa grans sumes de diners per a la seva gestió i inversió en béns, drets, valors i altres actius financers i no financers. Aquests diners provenen d'aportacions d'inversors més petits: els inversors minoristes o individuals, el rendiment dels quals vindrà determinat pels resultats col·lectius de l'inversor institucional.

Per comprendre millor què són els inversors institucionals, resulta molt útil enumerar:

- Gestores de fons de pensions.

- Gestores de fons d'inversió.

- Bancs i caixes.

- Societats d'inversió i institucions d'inversió col·lectiva (IIC).

- Companyies d'assegurances.


La CNMV, en el seu glossari de termes, vincula la inversió institucional amb la inversió qualificada, amb una protecció més laxa a causa de la seva professionalitat, coneixements i experiència en valoració de risc i decisió d'inversió. Darrere dels inversors institucionals hi ha professionals que dediquen la seva jornada laboral al complet a gestionar les seves carteres. Pel seu volum de capital i qualificació, els inversors institucionals superen la capacitat d'acció de l'inversor individual, arribant a influir en la presa de decisions de les empreses en què han invertit. No obstant això, a nivell intern, la gestió dels seus actius està més restringida. El risc gestor o tracking error permès per les seves inversions és limitat, ja que ha de respondre a una sèrie de paràmetres preestablerts i acostar-se al benchmark definit per cadascuna de les seves carteres.

Finalment, cal assenyalar que la naturalesa de l'inversor institucional determina l'horitzó temporal de les seves carteres, el que redueix el ventall d'actius per invertir. Succeeix així perquè ha de comptar amb suficient liquiditat per tornar les participacions dels inversors individuals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook