El Govern preveu aprovar bonificacions de fins al 80% a l'IBI per a immobles en lloguer d'habitatge habitual la renda del qual sigui inferior a la determinada per l'índex de preus dels contractes d'habitatge en lloguer que també vol posar en marxa, segons es recull en l'esborrany del reial decret de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que previsiblement s'aprovarà en el Consell de Ministres d'avui.

A més de la bonificació del 80% de l'IBI, l'esborrany reprèn la possibilitat que els ajuntaments puguin bonificar mitjançant ordenança fiscal fins al 95% de l'impost per a immobles amb renda limitada per una norma jurídica, que ja es recollia en el reial decret que es va tombar en el Congrés.

El text recull la creació d'un sistema estatal d'índexs de referència del preu del lloguer, al qual es vinculen determinats estímuls de la política fiscal, i també s'estableix la possibilitat de creació de sistemes d'índexs de referència autonòmics a l'efecte de dissenyar les polítiques i programes públics en matèria d'habitatge en els respectius àmbits territorials.

Així mateix, estableix un termini de vuit mesos perquè l'Administració General de l'Estat elabori aquest sistema, «a través d'un procediment subjecte als principis de transparència i publicitat».

El text manté el requisit que recollia l'anterior reial decret tombat pel Congrés al gener pel qual s'establia en cinc anys el període de pròrroga obligatòria, excepte en cas que l'arrendador sigui persona jurídica, en el qual el termini serà de set anys.

Aquesta mesura «respon així a les diferències que tant des del punt de vista del tractament fiscal com de la realitat i característiques de la relació arrendatícia i del desenvolupament de l'activitat poden existir en la pràctica».

Quant a la pròrroga tàcita, estableix que, arribada la data del venciment del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues i una vegada hagi transcorregut el període de pròrroga obligatori, si no existeix comunicació d'alguna de les parts en la qual s'estableixi la voluntat de no renovar-lo, es prorrogarà anualment el contracte durant tres anys més.

També recull la limitació a dues mensualitats de la renda de lloguer la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que poden exigir-se a l'arrendatari i tret que es tracti de contractes de llarga durada.

D'altra banda, torna a establir que les despeses de gestió immobiliària i de formalització de contracte seran a càrrec de l'arrendador quan aquest sigui persona jurídica i exceptuant els casos en els quals el servei hagi estat contractat per iniciativa directa de l'arrendatari.

Quan no hi ha pacte entre les parts per a l'actualització anual de la renda, el reial decret recull que l'increment produït com a conseqüència de l'actualització no podrà excedir la variació de l'últim IPC publicat en la data de revisió, si bé el Govern renuncia a introduir límits als preus.

Respecte als immobles turístics, estableix una modificació tècnica en l'exclusió de l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), suprimint la limitació que aquestes hagin de ser necessàriament comercialitzades a través de canals d'oferta turística i remetent al que s'estableix en la normativa sectorial turística.