18 de maig de 2019
18.05.2019
Diari de Girona

Tractors més segurs

18.05.2019 | 01:46
Tractors més segurs

Llegia fa uns dies el titular «El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) vol a Espanya tractors més segurs i que no perjudiquin el medi ambient». És un fet, Agroinformación ens informa setmanalment que cada setmana es produeix alguna mort per accident amb tractor. Principalment, els casos es produeixen amb persones majors de 65 anys i amb tractors vells que no reuneixen les condicions exigides per a la seva circulació. Un exemple clar es produïa el passat dia 4, amb la notícia: «Un home de 86 anys ha mort aquest dissabte 4 al lloc de Constenla, a Nigoi, a l'Ajuntament de Pontevedra de Estrada després de quedar-se atrapat sota del seu tractor». El dia 8 del mateix mes de maig, la notícia era: «Un pagès de 67 anys, ferit greu en ser atropellat pel seu propi tractor en una terra de labor a Bustillo del Páramo». L'última és del dilluns 13, quan tancava aquest escrit: «Dues noves víctimes, de 80 i 73 anys, en bolcar els seus tractors aquest divendres». Tenint en compte els múltiples casos, el Ministeri d'Agricultura va elevar a consulta pública fins al 10 de maig el projecte de reial decret pel qual s'estableix la normativa aplicable en matèria de caracterització i registre de la maquinària agrícola. Segons informa el MAPA, l'objectiu és «establir la normativa aplicable a Espanya per caracteritzar la maquinària agrícola, pel que fa a prestacions agronòmiques, seguretat en el treball i protecció mediambiental, així com per regular les condicions bàsiques per a la inscripció de la maquinària en els Registres Oficials de Maquinària Agrícola (ROMA) de les CA, orientant aquestes condicions a l'eliminació del ROMA dels equips en desús i dels equips amb deficiències de seguretat i que no permeten un ús sostenible». En aquest sentit, es busca fixar «requisits a complir per les màquines usades d'importació, especialment pel que fa a l'antiguitat, les emissions i l'estructura de protecció contra la bolcada en tractors agrícoles i forestals». Amb això, es pretén contribuir a millorar les condicions de seguretat dels treballadors en l'ús de màquines agrícoles i a col·laborar en el compliment dels compromisos ambientals que Espanya ha adquirit per als propers anys.

Això dona a entendre que el MAPA pretén modificar el Reial Decret 1310/2009 del 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola, que recull normativa relacionada amb la seguretat viària i amb l'homologació de vehicles, en concret dels vehicles agrícoles, que posteriorment ha estat derogada i substituïda per una de nova que inclou nous requisits d'homologació. Segons el Departament, «un important problema que pretén minorar amb aquest RD és l'alt grau de sinistralitat actual al camp, derivada de la utilització de maquinària agrícola». I afegeix que, «encara que molts dels accidents no queden registrats en cap registre oficial, el nombre de persones mortes oscil·la al voltant de les 80 anualment, essent la bolcada del tractor l'accident més freqüent», ja que «en la major part dels casos, els tractors no disposen d'estructura de protecció o altres elements de seguretat, requerits per la normativa actual». En concret, es destaca també l'elevat nombre de tractors usats d'importació que cada any passen al Registre Oficial de Maquinària Agrícola espanyol, incrementant «l'obsolescència, la deficient seguretat pels operaris i l'increment d'emissions contaminants a l'atmosfera, en tractar-se de vehicles molt antics, anteriors a l'entrada en vigor de la normativa europea que estableix les fases d'emissions, gradualment restrictives respecte a les emissions de partícules, d'òxids de nitrogen i de monòxid de carboni». Un altre dels aspectes que es vol abordar amb la nova norma és millorar en el ROMA la sobredimensió del cens de tractors –s'estima el desús en un 16% del total- i màquines agrícoles, «ja que aquests no causen cap baixa en el registre quan deixen d'usar-se en les tasques agrícoles, produint disfuncions a l'hora d'articular mesures de mecanització agrària».

Segons el MAPA, una mancança observada en la comercialització de les màquines agrícoles és «la manca de caracterització agronòmica», és a dir, «la comprovació que realment es realitza adequadament la funció per a la qual ha estat dissenyada, que les màquines compleixen amb les normes d'aplicació, i amb la normativa de seguretat i protecció ambiental o, fins i tot, que compleixen amb el que posteriorment es va exigir a les inspeccions tècniques obligatòries, com és el cas dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris». Precisament, per tal de caracteritzar agronòmicament les màquines agrícoles i comprovar, abans de la seva comercialització, que realitzen correctament la funció per a la qual han estat dissenyades, i que incorporen en el seu disseny els requisits de seguretat i de protecció ambiental, el MAPA inclou «unes proves que, de manera voluntària, els fabricants podran sol·licitar en determinats laboratoris, avaluats i designats pel Ministeri». Per a això, el MAPA ha d'establir una relació dels esmentats laboratoris, on es duran a terme aquestes proves, sota la coordinació de l'Estació de Mecànica Agrícola (EMA). Amb aquesta finalitat, s'establirà també el procediment administratiu a seguir i els procediments tècnics per l'assaig d'aquestes màquines, així com el distintiu de qualitat, a concedir pel MAPA, d'acord amb les normes respecte a les quals s'assagi.

Finalment, el Departament considera necessari «derogar normes antigues, com és el cas de l'Ordre de 27 de juliol de 1979, sobre homologació de bastidors i cabines per a tractors agrícoles, que preveu la instal·lació d'estructures de protecció en tractors agrícoles, homologats a dates anteriors a l'establiment de l'obligatorietat de portar estructura de protecció homologada».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook