28 de setembre de 2019
28.09.2019
Diari de Girona

Inverco, eina per invertir

28.09.2019 | 01:01
Inverco, eina per invertir

Inverco és la patronal espanyola que agrupa les institucions d'inversió col·lectiva. Els seus membres són les entitats espanyoles que gestionen fons d'inversió i plans de pensions, i les estrangeres que estiguin degudament inscrites i controlades per la CNMV. Repassant el concepte d'institució d'inversió col·lectiva, la mateixa Inverco les defineix com a aquelles entitats que capten fons, béns i drets per a la seva gestió i posterior inversió en béns, drets, valors i instruments. El resultat de l'inversor depèn del resultat col·lectiu.

Les inversions col·lectives participen tres tipus de societats: la gestió i representació dels fons que van a càrrec de la societat gestora, la custòdia dels fons realitzada per la societat dipositària, i una societat comercialitzadora, que és la encarregada de vendre els fons (el banc o entitat financera).

La pràctica totalitat dels fons o plans de pensions en els quals es pot invertir estan gestionats per entitats que formen part d'Inverco, i les seves principals línies d'actuació són la representació i coordinació de les entitats que agrupa; la protecció legal, assessorament i control de canvis normatius; la recollida de dades dels productes d'inversió col·lectiva facilitades pels seus associats; l'elaboració d'informes i estadístiques; la realització de campanyes i seminaris per promoure la cultura de l'estalvi i la inversió a Espanya, així com està federada en altres entitats internacionals, on treballa de manera conjunta en l'elaboració d'informes i participa activament en les seves assemblees i consells d'administració.

Inverco elabora les estadístiques partint de les dades que li subministren els seus associats. Els seus informes mostren l'evolució mensual (fons d'inversió i de pensions) i trimestral (fons de pensions) de forma individualitzada: valor liquidatiu, rendibilitat, subscripcions, total de partícips i patrimoni. I informació agregada sobre el seu patrimoni, total de partícips, rendibilitat, subscripcions i reemborsaments, aportacions i prestacions i classificacions per entitat gestora i per grup financer. A més, aporta tranquil·litat a l'inversor perquè les institucions que manegen els seus fons estan coordinades sota el mateix sostre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook