L'endeutament hipotecari per habitatge a Espanya va augmentar un 1,5% al quart trimestre del 2019 en comparació amb el trimestre anterior, fins als 130.310 euros, segons l'estadística immobiliària del Col·legi de Registradors. Un total de quatre comunitats autònomes han quedat per sobre de la mitjana: Illes Balears (200.511 euros), Madrid (194.479 euros), País Basc (150.956 euros) i Catalunya (150.256 euros). Els indicadors d'accessibilitat en la compra d'habitatge van seguir deteriorant-se durant el quart trimestre, amb un increment trimestral tant en la quota hipotecària mensual mitjana (1,7%) com en el percentatge d'aquesta quota pel que fa al cost salarial (0,4 pp). La quota hipotecària mensual mitjana del quart trimestre ha estat de 604,1 euros i el percentatge d'aquesta quota pel que fa al cost salarial va ser del 31%. El deteriorament dels indicadors d'accessibilitat s'ha degut a l'increment de l'endeutament hipotecari per habitatge (+1,5%) i a la reducció dels terminis de contractació dels nous crèdits hipotecaris (-2,1%), i no pot ser contrarestat pel comportament favorable dels tipus d'interès de contractació dels crèdits hipotecaris (-0,13 punts percentuals) i l'augment dels salaris (+0,4%).

Al quart trimestre del 2019, la quantia mitjana dels tipus d'interès de contractació inicial dels nous crèdits hipotecaris ha estat del 2,3%, fet que suposa un descens de 0,13 punts percentuals en comparació amb el trimestre precedent. Els crèdits hipotecaris a tipus fix han presentat una quantia mitjana del 2,7%, mentre que en cas dels variables el tipus d'interès mitjà ha estat del 2%.

La contractació de nous crèdits hipotecaris a tipus fix va seguir creixent al quart trimestre del 2019 i va aconseguir el 45% del total. Per la seva banda, la contractació a tipus variable s'ha situat en el 55%, corresponent en la seva pràctica totalitat a la contractació d'hipoteques a tipus d'interès variable amb l'Euribor.

La durada dels nous crèdits hipotecaris ha baixat un 2,1% al trimestre, registrant així un període mitjà de 23 anys i 3 mesos. En el conjunt de 2019, el període mitjà ha estat de 23 anys i 7 mesos.

L'estadística també assenyala que durant l'últim trimestre de l'any s'han registrat 5.990 certificacions d'habitatge per execució d'hipoteca, la qual cosa suposa una reducció del 17,5% respecte al mateix trimestre de l'any precedent. En el conjunt de 2019, s'han registrat 27.065 certificacions d'habitatge per execució hipotecària, fet que suposa un increment del 7,1% respecte el 2018.

Les dacions, estables

Les dacions en pagament s'han mantingut «en relativa estabilitat» i han registrat 1.186 en el quart trimestre de l'any, un 9,7% menys que en el mateix trimestre del 2018. En el conjunt de l'any, s'han registrat 5.863 dacions en pagament, un 11,4% menys que el 2018.

Per comunitats autònomes, Andalusia es va situar al capdavant en el nombre de dacions en pagament en l'últim trimestre del l'any, en totalitzar 302 operacions. Per darrere es van situar Catalunya (274) i Comunitat Valenciana (218). Entre les tres autonomies van sumar el 64,67% del total d'Espanya.

A la banda oposada, a deu comunitats autònomes es registren menys de cinquanta dacions en pagament trimestrals, de les quals cinc es troben per sota de les deu dacions. En el quart trimestre de l'any, la major part de dacions en pagament les van realitzar les persones físiques (87%), mentre que les realitzades per persones jurídiques van suposar un 12,97% del total.