Les persones majors de cinquanta anys, sovint troben reticències per part de les empreses a l'hora de ser contractades degut, en part, a falses creences com el fet que són perfils amb una baixa digitalització, entre molts altres inconvenients, tot i estar aquests prejudicis. Lluny de la realitat. És més, els avantatges que suposa contractar personal de més edat són molts, entre elles:

Major adaptabilitat: Són persones molt capaces d'assimilar canvis, perquè han vist néixer internet, les xarxes socials... passant d'un treball completament manual a un altre més mecanitzat, per la qual cosa la seva capacitat d'adaptació està més que demostrada.

- Creen millor ambient laboral, en primer lloc, perquè els seus caràcters ja estan definits i, en segon lloc, a causa d'una major necessitat de tranquil·litat i de fugir dels conflictes. A més, en el cas que aquests es produïssin, també saben manejar-los d'una manera més eficaç.

- Fidelitat a l'empresa: Les obligacions familiars i el desig d'una major estabilitat personal, els fa ser més fidels amb les seves empreses. Ja no es prioritza tant el salari o una major projecció laboral, sinó altres factors com un millor horari i una major conciliació laboral i familiar.

Aporten major experiència: com diu el refrany l'experiència és un grau, i és que tant l'acumulació de coneixements que s'han anat adquirint al llarg de tota la vida laboral, com la pràctica professional, els fa més capaces d'afrontar els problemes i superar amb èxit tots els esculls que van apareixent, a més de saber prendre millors decisions.

- Tenen una xarxa de contactes extensa. Els anys d'experiència els ha fet conèixer a molts professionals en el seu sector que poden ser de gran ajuda al negoci, tant: clients, col·laboradors com proveïdors.

La contractació d'aquest col·lectiu està bonificada. No només suposa tot un ventall d'avantatges en l'àmbit professional com hem vist, sinó que a més, presenta avantatges fiscals que no tenen altres grups d'edats i que solen resultar molt atractives per a les empreses.

Tot això, unit a l'augment de l'esperança de vida, així com a uns hàbits més saludables, fa que les persones es conservin millor i arribin a la maduresa en millors condicions per a continuar treballant i per a donar el 100% d'ells mateixos.