Per a poder cobrar la pensió de viduïtat, es imprescindible estar casat?

15-05-2014Meneame

Essent parella de fet es possible? I en aquest cas, val com a comprovant un certificat històric de domicili de l´ ajuntament? Es que com que han suspès els registres de parelles de fet... Gràcies

La viduïtat també pot ser cobrada per les parelles de fet sempre que també acreditin una convivència no interrompuda d'almenys de 5 anys i es compleixin els requisits econòmics establerts per la llei per al beneficiari. Per a l'acreditació de la constitució de la parella de fet no és necessari estar inscrit en un Registre ja que també existeixen fórmules alternatives com la formalització d'un document públic davant notari.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS