Estan les administracions de justícia obligades a contestar les reclamaacions?

04-09-2015Meneame

La seguridad social me ha retirado la pensión de incapacidad total al serme otorgada la de jubilación. El argumento es la incompatibilidad de ambas pensiones. Yo he reclamado por escrito y después de tres meses aún no me han respondido. ¿Están obligados a ello o no?. Muchas gracias.
L'Entitat Gestora o Col·laboradora o Servei Comú ha de resoldre la reclamació administrativa prèvia en el termini de 45 dies hàbils (computant els dissabtes). Transcorregut el mencionat termini sense ser notificada resolució es produeix un silenci administratiu negatiu, havent d'entendre's desestimada la reclamació, fent-se possible la interposició de demanda a la via jurisdiccional social.
El transcurs del termini no impedeix la subsistència de l'obligació de resoldre de l'Administració.
Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS