Què és necessita per ser parella de fet?

31-05-2016Meneame

Es pot fer parella de fet dues que persones que conviuen els caps de setmana durant varis anys? Que es necessita per ser parella de fet? On puc trobar els drets i deures si es te parella de fet.
El Codi Civil de Catalunya preveu tres situacions en les que es considera que ens trobem davant d’una parella de fet: Si la parella té un fill comú, si formalitzen la relació en escriptura pública o si la convivència dura més de dos anys ininterromputs. En aquest últim cas, s’entén que hi ha convivència en el cas que la parella figuri empadronada al mateix domicili durant aquest període mínim exigit. Si no es compleix cap d’aquests requisits no es podrà establir la parella de fet.
A part d’això, evidentment, no es podrà formar una parella de fet quan un membre de la parella estigui casat o convisqui amb una tercera persona ni tampoc quan la parella estigui relacionada per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau.
Per inscriure’s al registre de parelles de fet serà necessari acreditar els requisits que s’han mencionat anteriorment.
Els drets i deures de la parella de fet són molt similars a la d’una parella matrimonial. No obstant això, una de les diferències més notables és que per sol·licitar la pensió de viudetat en la parella de fet s’ha d’acreditar una convivència de cinc anys ininterromputs, amb caràcter immediat a la mort del causant.
 Xavier CASABÓ RABASSEDAS
Graduat en Dret
PRAT SÀBAT ADVOCATS