Te dret a una pensió de viudetat la primera dona divorciada si el seu ex marit es torna a casar amb un altra dona?

20-02-2017Meneame

Te dret a una pensió de viudetat la primera dona divorciada si el seu ex marit es torna a casar amb un altra dona?

Les persones separades judicialment o divorciades (sempre que no s’hagin tornat a casar o hagin constituït una parella de fet) quan tingui assignada la pensió compensatòria a que es refereix l’article 97 del Codi Civil o els articles 232-5 o 233-14 del Codi Civil de Catalunya, Llibre Segon, i aquesta s’extingeixi per la defunció del causant.

Per als divorcis anteriors a l'1 de gener de 2008, el reconeixement del dret a la pensió de viduïtat no queda condicionat a que la persona divorciada o separada judicialment sigui creditora de la pensió compensatòria, sempre que:

1. Entre la data del divorci o de la separació judicial (produït abans de l'1-1-2008) i la data de la defunció del causant de la pensió de viduïtat hagi transcorregut un període de temps no superior a 10 anys.

2. El vincle matrimonial hagi tingut una durada mínima de 10 anys.

3. De manera alternativa:

- existeixin fills comuns del matrimoni;

- o tingui una edat superior als 50 anys en la data de la defunció del causant de la pensió.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS