09 de maig de 2017
09.05.2017

EL CONTROL INTERN EN LES ENTITAtS LOCALS

09.05.2017 | 07:07

El Consell de Ministres del dia 28 d´abril aprovà un reglament per establir un control economico-pressupostari més rigorós en les entitats locals.
Es vol estructurar el control intern en les modalitats de funció interventora i de control financer, que engloba el control permanent i l´auditoria pública.
L´objectiu de la funció interventora és controlar el compliment del principi de legalitat de l´activitat economico-financera. El control financer permanent consisteix a verificar de forma continuada la situació econòmico-financera, per comprovar, en general, que s´ajusta als principis d´eficàcia, d´eficiència, d´economia, de qualitat i de transparència, i, en particular, si es compleix l´objectiu d´estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Els ajuntaments amb un pressupost inferior als 300.000,00 € o que no sobrepassin als 3.000.000,00, sempre que no tinguin més de 5.000 habitants, estan exempts d´aquest control financer.
L´auditoria pública, realitzada amb posterioritat al tancament de l´exercici, en les seves modalitats comptable, operativa i de compliment, consistirà en la revisió de la documentació per constatar l´adequació a les regles comptables.
A continuació, el reglament descriu els deures i facultats dels funcionaris que hauran de portar a terme el control intern. És destacable l´èmfasi en l´obligació de posar directament en coneixement dels tribunals de justícia els fets que poden ser constitutius de delicte.
Si es produeixen infraccions en matèria de gestió econòmica i pressupostària, sense apreciar indicis delictius, s´ha de traslladar als òrgans competents de la mateixa entitat local.
I per garantir més protecció jurídica del personal controlador, es disposa que les administracions públiques locals hauran d´adoptar les mesures necessàries per a la seva defensa jurídica davant de qualsevol ordre jurisdiccional. Renoi! Quin brindis al sol! L´òrgan controlat ha de blindar el controlador? Vaja, que és un fart de riure.
La normativa aprovada suposa per als funcionaris una responsabilitat derivada de la pràctica d´uns controls que, en més d´una ocasió, toparan amb les decisions dels polítics.
Per als ajuntaments que no comptin amb mitjans propis, es preveu la col·laboració amb firmes d´auditoria privades, tot i que s´hauran d´ajustar a les directrius de la intervenció.
És a dir, s´obre una oportunitat de negoci per al sector de l´auditoria privada.
Ara bé, si tota aquesta feina és essencial, necessària, imprescindible i urgent com s´explica que l´entrada en vigor del reglament es posposi a l´1 de juliol de 2018?
Bé, potser molts polítics locals necessiten més d´un any per digerir unes normes que encotillen la seva tasca.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema