El 19 de juliol entra en vigor la Llei 10/2017 de 27 de juny de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya, que permetrà determinar la forma d'administrar el nostre llegat digital un cop ja no pugem fer-ho ja sigui per incapacitat o per mort.

Com s'estableix en el Preàmbul de la llei, per gestionar la petjada en els entorns digitals quan la persona es mor o quan té la capacitat judicialment modificada i per evitar danys en altres drets o interessos tant de la mateixa persona com de tercers, aquesta llei estableix que les persones poden manifestar llurs voluntats digitals perquè l'hereu, el legatari, el marmessor, l'administrador, el tutor o la persona designada per executar-les actuïn davant els prestadors de serveis digitals després de llur mort o en cas de tenir la capacitat judicialment modificada.

Per mitjà d'aquestes voluntats digitals, les persones poden ordenar les accions que considerin més adequades per facilitar, en cas de mort, que la desaparició física i la pèrdua de personalitat que comporta s'estenguin igualment als entorns digitals i que això contribueixi a reduir el dolor de les persones que els sobrevisquin i de les persones amb les quals tinguin vincles familiars, d'afecte o amistat, o bé que se'n perpetuï la memòria amb la conservació dels elements que aquestes determinin en els entorns digitals o amb qualsevol altra solució que considerin pertinent en exercici de la llibertat civil que els correspon en vida. Aquestes mateixes accions s'han de poder ordenar, quan es gaudeix de plena capacitat d'actuar, per al cas que es produeixi una pèrdua sobrevinguda d'aquesta capacitat.

M'aturaré en aquest article en les últimes voluntats digitals i en les modificacions que s'han fet en el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, que és el relatiu a les successions. En aquest sentit, el nou article 411-10, i sota el títol de «Voluntats digitals en cas de mort», les defineix com aquelles disposicions que estableix una persona perquè, després de la seva mort, l'hereu o el marmessor universal, si n'hi ha, o la persona designada per executar-les, actuï davant dels prestadors de serveis digitals amb els qui el causant tingui comptes actius.

El causant, doncs, pot disposar el contingut i l'abast concret de l'encàrrec que s'ha d'executar, incloent-hi que la persona designada dugui a terme alguna o algunes de les actuacions següents:

a) Comunicar als prestadors de serveis digitals la seva defunció.

b) Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que es cancel·lin els seus comptes actius.

c) Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que executin les clàusules contractuals o que s'activin les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars de comptes actius i, si escau, que li lliurin una còpia dels arxius digitals que estiguin en llurs servidors.

Les voluntats digitals es poden ordenar per mitjà dels instruments següents:

a) Testament, codicil o memòries testamentàries.

b) Si la persona no ha atorgat disposicions d'última voluntat, un document que s'ha d'inscriure en el Registre electrònic de voluntats digitals.

Aquest document de voluntats digitals es pot modificar i revocar en qualsevol moment i no produeix efectes si hi ha disposicions d'última voluntat.

Si el causant no ho ha establert altrament en les seves voluntats digitals, la persona a qui correspon executar-les no pot tenir accés als continguts dels seus comptes i arxius digitals, llevat que obtingui l'autorització judicial corresponent. Les despeses originades per l'execució de les voluntats digitals van en principi a càrrec de l'actiu hereditari.

Finalment, la llei preveu la creació d'en Registre Electrònic de Voluntats Digitals, que haurà de ser objecte de desenvolupament reglamentari. Una vegada mort el titular, les persones que acreditin un interès legítim podran sol·licitar un certificat relatiu a l'existència o no d'un document de voluntats digitals inscrit en aquest. A sol·licitud de la persona interessada, si el causant no va disposar altrament, el certificat es pot estendre a la identificació de les persones designades per a l'execució de les voluntats digitals.

Haurem d'esperar, doncs, que es posi en marxa aquest Registre Electrònic de Voluntats Digitals.