L'article 137 de la Constitució espanyola de 1978 proclama el principi d'autonomia municipal, però no defineix un règim local concret, ni la manera en què s'han d'escollir els alcaldes i la resta d'electes locals. Aquests aspectes són objecte de desenvolupament legislatiu a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i a la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) també de l'any 1985.

La LOREG no assegura que sigui escollit alcalde el cap de la candidatura que hagi obtingut més vots en unes eleccions municipals i, aquest fet provoca, cada 4 anys, les mateixes polèmiques i discussions, atès que un pacte entre diferents candidatures, que sumin la majoria absoluta dels regidors electes, pot deixar sense l'alcaldia el cap de la llista més votada, el qual, en el cas de no produir-se aquest pacte, seria escollit alcalde per majoria simple en segona votació.

Amb experiència de gairebé 35 anys de vigència de la LRBRL i de la LOREG, proposo una necessària i radical reforma, d'aquest sistema, inspirada en el sistema italià, i que es pot resumir en els següents punts:

1r.- En les eleccions municipals hi hauria dues urnes. Una perquè els veïns escollissin directament l'alcalde i una altra perquè escollissin les candidatures de regidors. Si en la primera votació cap candidat a alcalde aconsegueix la majoria absoluta, els dos finalistes passen a una segona volta.

2n.- L'alcalde escollit directament pels veïns haurà de pactar un govern amb els regidors electes, el qual haurà de ser aprovat per majoria absoluta pel ple en primera votació, o per majoria simple en segona votació.

3r.- Els mandats municipals duraran 5 anys i l'alcalde i regidors només podran ser-ho durant 2 mandats, sense possibilitat d'un tercer mandat.

4t.- En les poblacions de menys de 5.000 habitants les llistes per escollir regidors seran obertes. Els mandats municipals també seran de 5 anys i els alcaldes i regidors només podran ser-ho durant 2 mandats. Transcorreguts 10 anys des que van cessar, es podran tornar a presentar per un nou període màxim de 10 anys.

5è.- El ple no estarà presidit per l'alcalde sinó per un regidor escollit pel ple mitjançant majoria absoluta en primera votació, i simple en segona votació.

Estic convençut que aquesta reforma legislativa, que he apuntat a grans trets, revitalitzaria la nostra política municipal, incentivaria el vot popular i acabaria amb el desencís de molt votants que veuen com la llista més votada no sempre accedeix a l'alcaldia ni al govern municipal.