24 de agost de 2019
24.08.2019
Diari de Girona

SOS Costa Brava: les nostres credencials

24.08.2019 | 01:26
SOS Costa Brava: les nostres credencials

El 4 d'agost de l'any passat, va esclatar a Pals un clam de la societat civil catalana que exigia als ajuntaments, Diputació i Generalitat que s'aturés la destrucció dels paratges idíl·lics que encara ens queden a la Costa Brava. Denunciem la destrucció i deteriorament progressius del patrimoni natural: paisatge, sòls, vegetació, fauna, aigües superficials i subterrànies, continentals i marines, recursos i activitats agroramaderes i pesqueres tradicionals i tot el patrimoni cultural associat. Aquest clam es diu SOS Costa Brava ( www.soscostabrava.cat), una plataforma nascuda de la unió d'una trentena d'associacions i entitats d'arreu de Catalunya, que fa dècades estudien i protegeixen la natura, el paisatge, els boscos, flora i fauna. En aquest any hem explicat reiteradament a la premsa, ràdio i televisions qui som i què pretenem.

Hem interposat al·legacions, demandes i recursos davant els tribunals de Justícia i a data d'avui tenim sentències favorables. Hem denunciat públicament la insostenibilitat del sistema socioeconòmic actual, mesurable tant per indicadors econòmics com socials (índexs de salut social i com la població valora el turisme) i també amb indicadors d'estat o salut ambiental, paisatgística i ecològica (degradació paisatgística, contaminació d'aqüífers, destrucció d'hàbitats litorals, etc.).

Les preguntes que encara molts es fan són: Qui són aquesta gent? Qui els finança? Quina és la seva força? Intentaré respondre a aquestes preguntes amb claredat i brevetat. Som dones i homes de totes les edats i de tots els sectors socials que estem escandalitzats per l'especulació urbanística a la Costa Brava i la destrucció irreversible del paisatge i els valors naturals i culturals. Volem que les generacions presents i futures puguin gaudir de la Costa Brava que hem conegut i que pot desaparèixer si no hi ha un canvi polític substancial.

El nostre finançament prové únicament dels donatius voluntaris de la gent que, com nosaltres, considera que cal protegir el patrimoni natural i cultural de la Costa Brava per a les generacions actuals i futures.

La nostra força és moral i ens la donen els principis irrenunciables que regeixen les nostres actuacions: transparència (no amaguem el que fem i ho fem públic), independència (no depenem ni de partits polítics ni de grups econòmics) i excel·lència (disposem de bons experts en els àmbits del dret, biologia, sostenibilitat, arquitectura i enginyeria). Estem exclusivament al servei del bé comú, l'ecoètica i el bé de les generacions actuals i futures. La destrucció del patrimoni natural té efectes negatius i directes en tota l'activitat econòmica, però especialment en el turisme, agroramaderia, pesca i fins i tot en les infraestructures subministradores d'aigua i energia. SOS Costa Brava no pretén destruir ni llocs de treball, ni empreses, ni aturar la creació de riquesa i prosperitat. Al contrari, exigim que totes aquestes activitats siguin veritablement sustentables per tal que les nostres generacions i les futures en gaudeixin. També volem manifestar amb tota claredat que les nostres exigències es fonamenten en principis i valors ètics universals i en la jurisprudència nacional i internacional.

L'exercici del dret de la propietat immobiliària cal que estigui (i així ho reconeixen les lleis democràtiques catalanes, espanyoles i europees) delimitat per la seva funció social. Cal, doncs, impedir l'especulació i alhora garantir que la societat (present i futura) gaudeixi d'una actuació urbanística pública i racional. L'ús i regulació del territori (és a dir, el que en diem urbanisme) cal que estigui vinculat a l'obtenció de l'interès general, perseguir un principi econòmic just, tot permetent que la ciutadania participi de les plusvàlues que es generen i que es garanteixi el dret a un habitatge digne. Vam defensar aquests principis davant de l'Institut d'Estudis Catalans i el 5 de juliol del 2019 aquesta prestigiosa entitat va emetre una declaració a favor d'un model sostenible d'usos del territori. També el síndic de greuges ha fet declaracions en la mateixa línia.

Els poders públics estan obligats a regular la utilització del sòl d'acord amb l'interès general, impedir l'especulació i garantir que la societat participi en les plusvàlues que generi l'acció urbanística. Així ho reconeixen expressament els articles 33.2, 47 i concordants de la Constitució i el conjunt de la legislació catalana, estatal i europea.

Cal reconèixer que la Costa Brava ja ha superat la capacitat de càrrega del territori, i que actualment es troba en una situació de risc greu pel que fa a la sostenibilitat ambiental i l'equilibri del territori. Aquesta constatació hauria de comportar un canvi radical i immediat en totes les polítiques públiques que afecten la Costa Brava, especialment les polítiques d'ordenació del territori, urbanisme, protecció del patrimoni natural i el paisatge. És per això que sol·licitem que s'adopti un compromís exprés dels ajuntaments per revisar els planejaments urbanístics vigents, reduir els creixements previstos i desclassificar els sòls urbanitzables no executats i els sòls urbans no consolidats de naturalesa forestal, els terrenys amb pendents superiors al 20% i els terrenys amb funció de connector natural i valor ambiental i paisatgístic. Demanem que es doni suport, impulsi i financiï l'execució i desenvolupament de les Recomanacions i Propostes d'Actuació contingudes al Catàleg d'espais d'interès natural i paisatgístic del litoral gironí elaborat per l'Associació de Naturalistes de Girona. Aquell catàleg elaborat l'any 2005 ja identificava i assenyalava tots els espais crítics i els sòls urbanitzables i urbans que convenia desclassificar atesos els valors naturals i paisatgístics que s'afectaven. La majoria de les propostes d'aquell catàleg (que caldria actualitzar atesos els 14 anys transcorreguts) encara no han estat desenvolupades ni executades per les diverses administracions locals afectades. És observable i palpable el que està passant. Ara, només cal que ens posem tots a treballar amb valentia i honestedat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit